Źródła przychodów w PIT-37

Pobierz formularz w formacie PDF

Deklaracja podatkowa jest obowiązkowa dla każdego polskiego rezydenta podatkowego. Należy ją wypełnić i dostarczyć w dogodny dla siebie sposób - osobiście, listownie lub online do urzędu skarbowego. Problem w tym, że wielu z nas nie wie, jaki druk PIT wykorzystać, aby rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Ułatwiamy Państwu dokonanie takiego wyboru, opisując druk PIT-37. Dowiecie się z naszego artykułu, jakie źródła przychodów uzasadniają zastosowanie rozliczenia PIT37 w praktyce, a kiedy powinno się użyć innego formularza podatkowego PIT. Trzeba podkreślić, że PIT-37 jest właściwy dla części podatników, dla których skala podatkowa jest narzuconą przez przepisy ustawy o PIT metodą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Dla kogo rozliczenie PIT-37?

W przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych napisano, że deklaracja PIT-37 jest właściwa dla wszystkich polskich rezydentów podatkowych, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej wyłącznie za pośrednictwem płatnika. Można też powiedzieć, że PIT-37 wypełniają podatnicy, którzy nie obliczali i nie odprowadzali zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ponieważ obowiązek ten był wypełniany za nich przez płatnika.

Źródła przychodów dla PIT-37

W ramach deklaracji PIT-37 można rozliczyć określone grupy przychodów podatników, opodatkowane skalą podatkową. Wśród nich wymienić należy źródła położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej takie jak:

 • wynagrodzenia i przychody z pracy zawodowej i pracy nakładczej,
 • renty i emerytury krajowe,
 • renty strukturalne i socjalne,
 • świadczenia przedemerytalne,
 • zasiłki przedemerytalne,
 • należności związanych z byciem członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendia,
 • przychody z działalności wykonywanej osobiście,
 • przychody z realizacji praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej.

Dlatego PIT-37 analogicznie składają w urzędzie skarbowym m.in. pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, osoby wykonujące zajęcia zarobkowe na podstawie umowy o dzieło, emeryci, renciści czy osoby wykonujące działalność osobistą.

PIT-37 nie wypełniają jednak np. pracownicy etatowi, jeśli muszą doliczyć do swoich dochodów zarobki małoletnich dzieci. Wówczas są zobowiązani wypełnić PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M.

Jak rozliczyć PIT-37?

Musisz wiedzieć, że podstawą opodatkowania dla PIT-37 jest dochód podatnika, rozumiany zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako różnica pomiędzy uzyskanymi przychodami a kosztami podatkowymi. Podatek wyliczany jest zgodnie z jedną z dwóch stawek:

 • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek dla dochodu poniżej 85 528 zł,
 • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł  dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Możesz zmniejszyć skalę podatku należnego fiskusowi, o ile nie zarobiłeś w poprzednim roku podatkowym za dużo. Podatnicy rozliczający się według skali podatkowej mają prawo do zmniejszenia bowiem podstawy opodatkowania o kwotę wolną od podatku. Wynosi ona:

 • 1188 zł - dla dochodu w wysokości do 6600 zł,
 • 1188 zł pomniejszone o kwotę równą: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł - dla dochodu w wysokości wyższej niż 6600 zł i niższej niż 11 000 zł,
 • 556,02 zł - dla dochodu powyżej 11 000 zł, ale nie większego niż 85 528 zł,
 • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla dochodu powyżej 85 528 zł.

Po obliczeniu podatku można w ramach PIT-37 przekazać jego jeden procent na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).

Program do rozliczania PIT rocznego - online (bez pobierania)

Programy służące do rozliczania deklaracji PIT przez internet można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to te, które wymagają od użytkownika ściągnięcia pliku z instalatorem na dysk komputera lub tabletu, następnie zainstalowania go i uruchomienia. Dopiero wtedy można wykorzystać program do rozliczania PIT-ów we właściwy sposób i wywiązać się tak z obowiązku podatkowego wobec fiskusa. Drugim typem są programy, które dostępne są w trybie online, za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Taki program do rozliczania PIT online jest prosty w obsłudze i nie zaśmieca dysku naszego urządzenia - komputera lub tabletu. Jego atutem jest fakt, że można z niego korzystać w dowolnym miejscu, bez potrzeby uruchamiania programu do e-deklaracji podatkowych na konkretnym komputerze. Potrzebna jest ku temu wyłącznie przeglądarka internetowa.

Co grozi za nieterminowe rozliczenie PIT?

Podatnicy objęci opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych od całości swoich przychodów (dochodów), czyli polscy rezydenci podatkowi, muszą nie tylko płacić fiskusowi podatki naliczone od właściwej podstawy opodatkowania, ale również składać rozliczenie PIT do urzędu skarbowego w ściśle oznaczonym w ustawie o PIT terminie. Sprawdźmy, jakie terminy rozliczeń rocznych obowiązują podatników będących osobami fizycznymi.

Pierwsze rozliczenie PIT jednoosobowej firmy

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest powszechną formą prowadzenia mikro działalności w Polsce. Od takich firm zaczynało wielu przedsiębiorców, którzy później rozbudowali swoje zakłady i zatrudniają obecnie po kilkadziesiąt czy kilkaset pracowników. Firma jednoosobowa może sprowadzać się także do prowadzenia działalności jako samozatrudniony. Bez względu na typ, przychody lub dochody pochodzące z jednoosobowej firmy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jakie rozliczenie PIT powinna złożyć osoba prowadząca taką działalność? Jak po raz pierwszy wypełnić rozliczenie roczne jednoosobowej firmy?

Czy można przekazać 1 proc. podatku dochodowego w ramach e-deklaracji?

Przy okazji wypełniania deklaracji podatkowej - papierowej lub PIT online, mamy możliwość wypełnienia w dowolny sposób pola dotyczącego przekazania 1 proc. podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Jak tego dokonać? W jaki sposób wpisać odpowiedni numer KRS organizacji, jeśli wypełniamy PIT przez internet. Czy e-deklaracja daje na pewno taką możliwość podatnikom?

Deklaracja PIT przez Internet - żona i mąż razem na jednym formularzu

Rozliczenia podatkowe PIT mogą być składane osobiście, pocztą na adres urzędu skarbowego (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) albo z wykorzystaniem e-deklaracji podatkowych. Takie same uprawnienia mają małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie. Deklaracja PIT przez internet przy druku PIT małżonków jest tak samo ważna jak formularz PIT papierowy składany na nazwiska żony i męża. Sprawdźmy, jak poprawnie rozliczyć się online wspólnie, na jednym druku z małżonkiem oraz jak zweryfikować swoje dane osobowe w programie e-deklaracji.