Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

  • kreator pit
  • podpowiedzi przy wypełnianiu
  • autoweryfikacja

Umowa licencyjna

Pobierz formularz w formacie PDF

Poniżej zamieszono dwie wersje umowy licencyjnej programu PIT FORMAT 2016. W zależności od tego do jakiej grupy użytkowników należysz zapoznaj się z właściwym tekstem.
Jeżeli jesteś użytkownikiem indywidualnym i używasz programu do rozliczania osobistych podatków, zapoznaj się tekstem (A) - Umowa licencyjna dla użytkownika indywidualnego
Jeżeli jesteś użytkownikiem biznesowym i używasz programu do celów usługowych i/lub zarobkowych, zapoznaj się z tekstem (B) - Umowa licencyjna dla użytkownika biznesowego

A - Umowa Licencyjna programu PIT FORMAT 2016 dla użytkownika indywidualnego
1. Niniejsza umowa licencyjna określa warunki i zasady korzystania z programu PIT FORMAT 2016 („Program”) oraz prawa i obowiązki Licencjodawcy oraz użytkownika Programu.
2.1 Licencjodawcą Programu jest FORMSOFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (50-073), ul. Św. Antoniego 23, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestr Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000530554 („Licencjodawca”).
2.2 Autorem Programu jest firma Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT z siedzibą w Legnicy (59-220), ul. Chojnowska 76-78 („Autor”).
2.3 Autor udzielił Licencjodawcy niewyłącznej licencji na Program z prawem udzielania sublicencji, w zakresie potrzebnym dla realizacji niniejszej umowy licencyjnej.
3. Użytkownikiem jest każda osoba, która korzysta z Programu zgodnie z warunkami niniejszej licencji.
4. Instalacja i/lub korzystanie z Programu jest jednoznaczna z akceptacją niniejszej Umowy.
5. Program stanowi pomoc w celu przygotowania rocznego zeznania podatkowego za rok 2016. Program umożliwia wypełnianie, przeliczanie i drukowanie odpowiednich formularzy, a także złożenie zeznania w systemie e-Deklaracje.
6. Program jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego. Zabronione jest używanie programu w celach usługowych i/lub zarobkowych.
7. Licencjodawca udziela prawa do korzystania z Programu, na jednym urządzeniu w tym samym czasie, bez ograniczeń czasowych.
8. Program jest narzędziem i nie zastępuje profesjonalnego doradcy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki przyjęcia błędnych założeń albo błędnej kwalifikacji lub interpretacji przepisów prawa podatkowego przy korzystaniu z Programu.
9. Program jest dostosowany do pomocy w sporządzeniu rocznego zeznania podatkowego w standardowych przypadkach. Licencjodawca zastrzega, że mogą zaistnieć indywidualne przypadki, w których Program może generować niepoprawne wyniki.
10. W celu uzyskania porady, należy zwrócić się o pomoc doświadczonych doradców podatkowych, księgowych lub właściwego urzędu skarbowego.
11. Autorskie prawa majątkowe do Programu, treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, informacji, funkcjonalności przysługują wyłącznie Autorowi, zaś Licencjodawca korzysta z nich na podstawie udzielonej mu licencji.
12. Program jest chroniony przez polskie przepisy Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).
13. Korzystanie z Programu na podstawie niniejszej Umowy nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości praw autorskich do Programu.
14. Licencja nie obejmuje prawa do: kopiowania (z wyjątkiem wykonania jednej kopii nośnika na którym dostarczony został Program), rozprowadzania, wypożyczania, modyfikowania (w tym dekompilacji i deasemblacji) lub innych form przekazywania Programu bez pisemnej zgody Licencjodawcy.
15. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 i w zakresie tam wskazanym zabronione jest bez zgody Licencjodawcy jakiekolwiek rozpowszechnianie Programu i jego dokumentacji, udzielanie licencji lub sublicencji, dzierżawa lub najmem, zbywanie, a także ich powielanie, tłumaczenie, zmienianie przeznaczenia, adaptowanie do innych celów, analizowanie, dekompilacja lub jakiekolwiek formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań zależnych Programu i jego dokumentacji.
16. Pomimo dołożenia najwyższej staranności Licencjodawca zastrzega, że Program może zawierać błędy powodujące zakłócenie jego prawidłowej pracy lub nieprawidłowe wyniki obliczeń. Program może nie działać prawidłowo z innymi programami. W złożonych i nietypowych sytuacjach podatkowych Program może nie pozwalać na prawidłowe wypełnienie formularza rozliczenia podatkowego. Użytkownik powinien samodzielnie kontrolować wyniki używania Programu oraz ponosi pełne ryzyko użycia Programu do założonego celu.
17. Licencjodawca zobowiązuje się do udostępniania przez Internet automatycznych, bezpłatnych aktualizacji Programu. Pobranie aktualizacji wymaga dostępu do Internetu.
18. Postanowienia niniejszej Umowy mają zastosowanie w stosunku do aktualnej wersji Programu. Licencjodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, że Użytkownik korzysta z nieaktualnej wersji Programu.
19. Użytkownik ma prawo do otrzymania pomocy technicznej od Licencjodawca drogą elektroniczną (pit-pomoc@formsoft.pl) oraz udzielenia odpowiedzi dotyczących obsługi Programu. Licencjodawca ma prawo do odmówienia udzielenia pomocy jeżeli Użytkownik ingerował w strukturę danych, dane lub inne pliki Programu z wykorzystaniem nielicencjonowanych przez Licencjodawcę narzędzi.
20. Licencjodawca oświadcza iż Program: nie instaluje żadnego dodatkowego oprogramowania, można łatwo usunąć przez jego deinstalację, nie gromadzi żadnych danych osobowych Użytkownika bez jego zgody, a po jej wyrażeniu zapisuje je wyłącznie na lokalnym dysku Użytkownika lub innym nośniku wskazanym przez Użytkownika.
21. Spory wynikłe na gruncie niniejszej Umowy rozpatrywał będzie Sąd właściwości ogólnej.


B - Umowa Licencyjna programu PIT FORMAT 2016 dla użytkownika biznesowego
1. Niniejsza umowa licencyjna określa warunki i zasady korzystania z programu PIT FORMAT 2016 („Program”) oraz prawa i obowiązki Licencjodawcy oraz użytkownika Programu.
2.1 Licencjodawcą Programu jest FORMSOFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (50-073), ul. Św. Antoniego 23, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestr Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000530554 („Licencjodawca”).
2.2 Autorem Programu jest firma Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT z siedzibą w Legnicy (59-220), ul. Chojnowska 76-78 („Autor”).
2.3 Autor udzielił Licencjodawcy niewyłącznej licencji na Program z prawem udzielania sublicencji, w zakresie potrzebnym dla realizacji niniejszej umowy licencyjnej.
3. Użytkownikiem jest każda osoba, która korzysta z Programu zgodnie z warunkami niniejszej licencji.
4. Instalacja i/lub korzystanie z Programu jest jednoznaczna z akceptacją niniejszej Umowy.
5. Program stanowi pomoc w celu przygotowania rocznego zeznania podatkowego za rok 2016. Program umożliwia wypełnianie, przeliczanie i drukowanie odpowiednich formularzy, a także złożenie zeznania w systemie e-Deklaracje.
6. Użytkownik może korzystać z Programu do celów usługowych i/lub zarobkowych i bez ograniczania liczby rozliczanych osób.
7. Licencjodawca udziela Użytkownikowi prawa do korzystania z Programu na wielu komputerach, także w jednym czasie, także w sieci, bez ograniczeń czasowych.
8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki przyjęcia błędnych założeń albo błędnej kwalifikacji lub interpretacji przepisów prawa podatkowego przy korzystaniu z Programu. Ponosi też odpowiedzialność za wykonanie wobec osoby rozliczanej (podatnika) wszelkich obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa.
9. Program jest dostosowany do pomocy w sporządzeniu rocznego zeznania podatkowego w standardowych przypadkach. Licencjodawca zastrzega, że mogą zaistnieć indywidualne przypadki, w których Program może generować niepoprawne wyniki.
10. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z użycia Programu, jak też niemożność jego współpracy z innymi programami. Licencjodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone Użytkownikowi z winy umyślnej.
11. Autorskie prawa majątkowe do Programu, treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, informacji, funkcjonalności przysługują wyłącznie Autorowi, zaś Licencjodawca korzysta z nich na podstawie udzielonej mu licencji.
12. Program jest chroniony przez polskie przepisy Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).
13. Korzystanie z Programu na podstawie niniejszej Umowy nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości praw autorskich do Programu.
14. Licencja nie obejmuje prawa do: kopiowania (z wyjątkiem wykonania jednej kopii nośnika na którym dostarczony został Program), rozprowadzania, wypożyczania, modyfikowania (w tym dekompilacji i deasemblacji) lub innych form przekazywania Programu bez pisemnej zgody Licencjodawcy.
15. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 i w zakresie tam wskazanym zabronione jest bez zgody Licencjodawcy jakiekolwiek rozpowszechnianie Programu i jego dokumentacji, udzielanie licencji lub sublicencji, dzierżawa lub najmem, zbywanie, a także ich powielanie, tłumaczenie, zmienianie przeznaczenia, adaptowanie do innych celów, analizowanie, dekompilacja lub jakiekolwiek formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań zależnych Programu i jego dokumentacji.
16. Pomimo dołożenia najwyższej staranności Licencjodawca zastrzega, że Program może zawierać błędy powodujące zakłócenie jego prawidłowej pracy lub nieprawidłowe wyniki obliczeń. Program może nie działać prawidłowo z innymi programami. W złożonych i nietypowych sytuacjach podatkowych Program może nie pozwalać na prawidłowe wypełnienie formularza rozliczenia podatkowego. Użytkownik powinien samodzielnie kontrolować wyniki używania Programu oraz ponosi pełne ryzyko użycia Programu do założonego celu.
17. Licencjodawca zobowiązuje się do udostępniania przez Internet automatycznych, bezpłatnych aktualizacji Programu. Pobranie aktualizacji wymaga dostępu do Internetu.
18. Postanowienia niniejszej Umowy mają zastosowanie w stosunku do aktualnej wersji Programu. Licencjodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, że Użytkownik korzysta z nieaktualnej wersji Programu.
19. Użytkownik ma prawo do otrzymania pomocy technicznej od Licencjodawca drogą elektroniczną (pit-pomoc@formsoft.pl) oraz udzielenia odpowiedzi dotyczących obsługi Programu. Licencjodawca ma prawo do odmówienia udzielenia pomocy jeżeli Użytkownik ingerował w strukturę danych, dane lub inne pliki Programu z wykorzystaniem nielicencjonowanych przez Licencjodawcę narzędzi.
20. Licencjodawca oświadcza iż Program: nie instaluje żadnego dodatkowego oprogramowania, można łatwo usunąć przez jego deinstalację, nie gromadzi żadnych danych osobowych Użytkownika bez jego zgody, a po jej wyrażeniu zapisuje je wyłącznie na lokalnym dysku Użytkownika lub innym nośniku wskazanym przez Użytkownika.
21. Spory wynikłe na gruncie niniejszej Umowy rozpatrywał będzie Sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

 
Za rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. (D. U. z 04.07.2016 r. poz. 973 § 4), na podst. art. 27 c Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2016 r. poz. 239 i 395). Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.

Z Programem PITy 2015 rozliczenie na czas - Oświadczenie o ryczałcie do 21. stycznia

W tym roku z uwagi na to, że 20 stycznia przypadał na dzień wolny od pracy, ostateczny termin na wybór lub zmianę trybu opodatkowania dochodów został wydłużony do 21 stycznia. Do tego czasu podatnicy, którzy chcieli stosować w roku podatkowym 2014 formę opodatkowania ryczałtem, musieli złożyć oświadczenie do urzędu podatkowego. Oświadczenie o ryczałcie zmienia jednocześnie formę opodatkowania z dotychczasowej na ryczałtową. Program PITy 2014 podawał gotowy wzór oświadczenia o ryczałcie. Wystarczyło go tylko złożyć na ręce naczelnika Urzędu Skarbowego. Pity 2014 nawet po złożeniu oświadczenia, muszą być jednak wypełniane zgodnie ze stosowaną w całym 2014 roku formą opodatkowania.

PITy 2015 Program do rozliczania podatków - Czy sprzedaż majątku jest tym samym, co dochód z nieruchomości?

Podatnik sprzedając majątek, w skład którego wchodzi na przykład nieruchomość, generalnie będzie miał obowiązek zapłacenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Osiąga on w tym przypadku jednak nie dochód z nieruchomości, ale dochód ze zbycia nieruchomości.

Kiedy płaci się podatek dochodowy po sprzedaży majątku?

Pity 2015 Program wskazuje, że podatek ten płaci się w przypadku uzyskania przychodu z:

  • odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części,
  • odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości,
  • odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Płacenia podatku można uniknąć, ale rozliczenie pit 2015 i tak powinno w takim przypadku wskazywać dochód uzyskany ze sprzedaży majątku. Jeśli odpłatne zbycie następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Druki Pity 2015 umożliwiają wpisanie dochodów pochodzących ze sprzedaży nieruchomości w poczet dochodów z innych źródeł.

PITy 2015 Program - Korekta korekty zeznania podatkowego

Prawo do złożenia korekty zeznania podatkowego mają wszyscy podatnicy, bez względu na to, na jakim druku PIT 2014 dokonują swojego rozliczenia z fiskusem. Należy powiedzieć, że korekta zeznania podatkowego będzie skuteczna i zostanie przyjęta przez Urząd Skarbowy, o ile nie upłynął termin przedawnienia podatkowego. Później korekta, pomimo złożenia w urzędzie Skarbowym, nie niesie za sobą żadnych konsekwencji prawnych i skarbowych.

Poprawna deklaracja - PITy 2015 Program. Czy kontrola skarbowa może być błędna?

Złożenie do Urzędu Skarbowego błędnej deklaracji podatkowej pociąga za sobą nieprzyjemne konsekwencje dla podatników. Jeśli w porę zauważą oni swój błąd, mogą złożyć ponowne roczne rozliczenie 2014. Będzie to korekta, pozwalająca na naprawienie powstałych błędów. Jeśli chcemy, aby nasza deklaracja PIT 2014 okazała się na pewno bezbłędna w kwestii formalnej, wypełnijmy ją w PITy 2014 programie. Sprawdza on na bieżąco, czy wpisywane w kolejne okna formularza podatkowego dane są prawidłowe. Wypełniając roczne rozliczenie 2014 w PITy 2014 Programie ustrzeżemy się sytuacji, w której będziemy musieli albo ponownie składać deklarację podatkową do Urzędu Skarbowego. Nie będziemy również narażeni na nałożenie na nas kary za wykroczenie bądź przestępstwo skarbowe.

Kontrola skarbowa

Poprawność rozliczenia rocznego i prowadzonej księgowości może zostać zweryfikowana w toku postępowania kontrolnego skarbowego. Inspektorzy z Urzędu Skarbowego powiadamiają podatnika o kontroli, wskazując jej cel. Ma on czas na przygotowanie pełnej dokumentacji księgowej, aby ułatwić przeprowadzenie działań kontrolnych. Z przeprowadzonej inspekcji fiskus sporządza protokół z kontroli podatkowej. Niestety, nawet i w takim ważnym dokumencie mogą pojawić się poważne błędy. Bywa, że niewłaściwa kontrola skarbowa jest przyczyną ogłoszenia bankructwa przez firmę. Jeśli dowiedzie ona, że kontrolerzy nie mieli racji wydając dane orzeczenia i nakładając kary karno-skarbowe, może ubiegać się o odszkodowanie ze strony Urzędu Skarbowego przed sądem.

Pomyliłem się na szkodę fiskusa - błędy i korekty zeznań podatkowych - PITy 2015 Program

Błędy w deklaracjach podatkowych zdarzają się bardzo często. Podatnicy nagminnie zapominają o złożeniu własnoręcznego podpisu pod deklaracją podatkową, w przypadku, gdy Pity 2015 są składane w formie tradycyjnej, papierowej. Rozliczenie PIT 2015 może również zawierać błędy rachunkowe, poważniejsze w zakresie konsekwencji z nimi związanych, niż w przypadku błędów formalnych. Jeśli podatnik wyśle do Urzędu Skarbowego błędne rozliczenie PIT 2015, a błąd będzie skutkował uszczupleniem należności podatkowej, może stać się przyczyną nałożenia na podatnika kary i odsetek od zaległości podatkowych.

Aktualności z Polski: rośnie bezrobocie - ubywa podatników

Osoby fizyczne uzyskujące dochody w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do których nie mają zastosowania zwolnienia w opłacaniu podatku dochodowego od osób fizycznych, płacą podatek roczny PIT . Osoby te mają też zobowiązanie polegające na składaniu rozliczenia podatkowego do właściwego względem miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest powszechne dla osób pracujących – na etatach, na podstawie umów cywilnoprawnych, czy stosunku służbowego czy spółdzielczego. Podatek PIT płacą również osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Wartość zaliczki na podatek dochodowy odprowadzanej do Urzędu Skarbowego uzależniona jest od dochodu lub przychodu osoby fizycznej. Podstawa opodatkowania jest pomniejszana przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych, o koszty uzyskania przychodu. W ten sposób płaci się podatki PIT w Polsce.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym jest korzystne dla państwa polskiego, bowiem wpływy z niego trafiają do budżetu państwa. Niestety, jak wskazują najnowsze statystyki, malejąca liczba osób pracujących lub prowadzących własne działalności gospodarcze przekłada się na malejącą liczbę podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli podatnicy opłacają podatek w mniejszej wysokości łącznej, mniejsze są wpływy do budżetu państwa i stąd też biorą się niebagatelne kłopoty sfery finansów publicznych.