Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

  • kreator pit
  • podpowiedzi przy wypełnianiu
  • autoweryfikacja

Skorzystaj z Programu PITy 2015 i rozlicz się bezbłędnie - bez ryzyka kontroli ze strony fiskusa

Pobierz formularz w formacie PDF

Urzędnicy skarbowi najczęściej kontrolują tych podatników, którym należy się zwrot podatku za pit 2014. Fiskus sprawdza wówczas, czy podatnik rzeczywiście miał prawo do uzyskania zwrotu i czy zwrot ten wyliczono prawidłowo. Kontrolerzy najczęściej proszą o dokumenty potwierdzające prawo do odliczeń czy to od dochodu, czy od podatku.

Na sprawdzenie prawdziwości naszych deklaracji fiskus ma prawie aż sześć lat - wyjaśnialiśmy to w artykule: jak długo przechowywać rozliczenie podatkowe. Organy podatkowe mogą sprawdzać poprawność rozliczeń rocznych PIT do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zeznanie za 2014 r. może być zatem sprawdzane aż do końca 2018 r. Warto zatem wypełniać formularze podatkowe przez Program PITy 2014, ponieważ plik z zeznaniem podatkowym na własnym komputerze łatwiej przechować, niż stertę papierowych dokumentów.

 

Duża część kontroli urzędów skarbowych dotyczy darowizn. Warto więc pamiętać, że podatnicy korzystający z odliczenia darowizn (np. na cele kultu religijnego) są zobowiązani wpisać w rozliczenie kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres. Odliczenie darowizny jest możliwe, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny. Podczas kontroli urząd skarbowy może poprosić podatnika o przedstawienie tych dowodów. Gdy podatnik nie będzie ich miał, fiskus zakwestionuje odliczenie.

co zrobić gdy urząd skarbowy skontroluje rozliczenieRównie wiele kontroli fiskus przeprowadza u osób, którym skorzystały z ulg podatkowych, takich jak ulga dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne lub mające na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny mogą w rozliczeniu rocznym korzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Wydatki wpisane do formularzy podatkowych na przykład za pośrednictwem programu do roliczania pitów, które były ponoszone na dojazdy na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne, utrzymanie psa przewodnika lub opłacanie przewodnika, mogą być odliczone od dochodu w wysokości 2280 zł za rok. Przepisy ustawy o PIT wskazują, że wydatki odliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej w granicach limitu nie muszą być specjalnie dokumentowane. Jednak brak konieczności gromadzenia faktur VAT nie oznacza, że podatnik nie musi posiadać żadnych dokumentów, potwierdzających np. dojeżdżanie na zabiegi. Podatnik korzystający z ulgi (odliczenie limitowane do 2280 zł), na żądanie organów podatkowych lub kontroli skarbowej jest zobowiązany posiadać dowody potwierdzające prawo do odliczenia. Ustawa uznaje za takie w szczególności dane przewodnika, certyfikat psa asystującego, potwierdzenie zlecenia i odbycia zabiegów.

Zatem urząd skarbowy ma prawo poprosić podatnika o udowodnienie, że w danym roku rzeczywiście z zabiegów korzystał (lub poniósł wydatki na przewodnika lub psa przewodnika), jeśli wydatki na nie odliczył od dochodu. Wtedy podatnik będzie musiał w urzędzie przedstawić każdy dokument, który udowodni fakt poniesienia odliczonych wydatków.

Rozlicz podatek z programem dostępnym do pobrania za darmo na naszej stronie i uniknij problemów.

Pracownik urzędu skarbowego może wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy - pisaliśmy o tym bardziej szczegółowo w artykule: kiedy może nas wezwać urząd skarbowy. Wezwany podatnik zobowiązany jest do osobistego stawienia się, ale tylko na obszarze województwa, w którym zamieszkuje lub przebywa. Czy podatnik może odmówić wizyty w urzędzie? Tylko wtedy, gdy osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej ważnej przyczyny. Wówczas urząd skarbowy może przyjąć wyjaśnienie lub zeznanie albo dokonać czynności w miejscu pobytu tej osoby.

Słowa kluczowe

  • Pity 2015 program a ewidencja zeznań podatkowych
  • rozliczenie PIT 2015 i kontrole skarbowe
  • program pity 2015 a wykazywanie ulg podatkowych
  • pity 2015 program pozwolą na bezbłędne rozliczenie
  • rozliczenie PIT 2015 a osoby niepełnosprawne

Elektroniczne PITy 2015 można sporządzić i przesłać do urzędu - z Programem PITy 2015

e-deklaracjeZłożenie zeznań rocznych e-PIT za 2014 r. jest prostsze, niż w latach poprzednich. Podatnicy mogą wypełnić zeznanie roczne w programie do rozliczania, a następnie przekazać go przez Internet do Urzędu Skarbowego. 

Uproszczenie to stało się możliwe dzięki Ministerstwu Finansów, które uruchomiło środowisko testowe dla systemu e-Deklaracje, skierowane do producentów oprogramowania. Producenci po wdrożeniu do swoich programów rozliczeniowo-księgowych aplikacji do e-deklaracji, mogli uaktualnić swoje oprogramowanie lub poszerzyć ofertę m.in. o e-PIT.

Jak z pomocą PITy 2015 Programu skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Składając rozliczenie podatkowe za 2014 rok podatnik po raz kolejny ma prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej. Jej limit nie został zmieniony i wynosi 1 112,04 zł rocznie.

jak skorzystać z ulgi prorodzinnej krok po krokuKońcowa kwota, jaką podatnik może odliczyć z tytułu ulgi prorodzinnej zależy od liczby posiadanych dzieci, przy czym nie ma górnej ich granicy – tyle, ile jest dzieci, tyle razy kwotę można odliczać. Za każde dziecko przypada rocznie 1 112,04 zł, miesięcznie kwota 92,67 zł, a dziennie 3,09 zł.

Z ulgi można skorzystać wypełniając w programie do rozliczania załącznik PIT-O oraz odpowiednią główną deklarację podatkową (np. PIT-36, PIT-37). Co istotne, ulgę odliczamy od podatku, a nie od dochodu. W zeznaniu podatnik podać musi liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Kiedy małżonkowie mogą złożyć jeden - łączny PIT 2015?

Kiedy małżonkowie mogą złożyć jeden PIT 2012Osoby, które zawarły związek małżeński 1 stycznia 2014 r., mogą rozliczyć się preferencyjnie. Ale ślub zawarty po tej dacie nie pozwoli złożyć wspólnego rozliczenia PIT za 2014r.

Skutki podatkowe zawarcia małżeństwa w praktyce wystąpią dopiero w drugim roku jego trwania. Z reguły za rok, w którym podatnicy wzięli ślub, nie będą mogli jeszcze rozliczyć się wspólnie. Eksperci podatkowi tłumaczą, że jednym z warunków wspólnego rozliczenia jest to, aby małżeństwo oraz wspólność majątkowa istniały przez cały rok.

Pity 2015 Program najlepszą formą nowoczesnego rozliczenia - e-PIT bez błędów

Rozliczenia podatkowe przez Internet, podobnie jak wypełnianie formularzy przez specjalny program do rozliczania formularzy PITy 2015 na komputerze, przynoszą podatnikom oszczędność czasu i pieniędzy. Procedura rozliczeń elektronicznych jest bowiem dość przyjazna od strony administracyjnej, ponieważ ustawodawca zlikwidował dodatkowe obowiązki związane z powiadamianiem organów podatkowych o wyborze takiej formy rozliczeń. Nie trzeba również stosować e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem. Zastępuje je pięć cech osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, identyfikator podatkowy oraz kwota przychodu z zeznania za poprzedni rok podatkowy. Program, który umożliwi wysłanie edeklaracji pobierzesz z naszej witryny.

Pity 2015 Program dla bezrobotnych - bez pracy, też możemy skorzystać z ulgi na Internet

ulga na internetJeżeli bezrobotny podatnik nie ma prawa do zasiłku, a współmałżonek podatnika jest emerytem, warto złożyć wspólne rozliczenie roczne za 2015r. uwzględniając przy tym ulgę na Internet. Łączne opodatkowanie jest bowiem najkorzystniejsze, gdy między dochodami męża i żony jest duża różnica albo gdy jedno z nich nie ma żadnych dochodów. Podatek oblicza się wówczas w ten sposób, że sumuje się dochody męża i żony, a potem dzieli je na pół. Od tej kwoty oblicza się podatek według skali, a następnie mnoży razy dwa. Aby uniknąć niepotrzebnych błędów, warto wypełnić zeznanie podatkowe poprzez program do rozliczeń pit - bo dzięki niemu unikniemy pomyłek obliczeniowych. Dzięki różnicy dochodów tak obliczony podatek będzie mniejszy niż gdyby zarabiający małżonek rozliczał się sam.

Aby wysłać PIT przez Internet, korzystając z PITy 2015 Programu, wystarczy PESEL

Osoby fizyczne, które składają roczne rozliczenie PIT za 2014 rok przez Internet, nie muszą już podawać numeru NIP.
Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w projekcie rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań.

Obecnie podatnicy mogą złożyć przez Internet kilka deklaracji pit, m.in. PIT-37 (dochody z pracy) i PIT-36 (działalność gospodarcza), bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Zabezpieczeniem są tzw. dane autoryzacyjne, a wśród nich był m.in. właśnie numer NIP. Ministerstwo dostosowało te przepisy do nowych zasad, zgodnie z którymi osoby fizyczne nie muszą się już posługiwać numerem NIP. Od 1 września 2012 r. zmianie uległy bowiem przepisy ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (link). Zgodnie z nowym brzmieniem identyfikatorem podatkowym jest - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług – numer PESEL