Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

Poradnik dla podatnika będącego rodzicem, czyli PIT z dzieckiem

Pobierz formularz w formacie PDF

Rozliczenie PIT ma za zadanie wykazać wszystkie przychody objęte opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które w poprzednim roku podatkowym pozyskał podatnik lub także małoletnie dziecko podatnika. W ramach deklaracji PIT rozliczy się on z fiskusem i będzie mógł opłacić należny urzędowi skarbowemu podatek. W wielu przypadkach należność podatkowa wobec fiskusa może zostać okrojona dzięki skorzystaniu z dostępnych ulg i preferencji. Uprawnionymi do ich zastosowania są między innymi rodzice. Przedstawiamy krótki poradnik dotyczący tego, jak korzystnie dla podatnika złożyć swój PIT z dzieckiem w formie rozliczenia osoby samotnie wychowującej dziecko lub z zastosowaniem ulgi rodzinnej.

 

Kiedy konieczne jest rozliczenie PIT z dzieckiem?

Podatnik będący rodzicem ma obowiązek doliczenia do swoich dochodów wykazanych w deklaracji rocznej dochodów małoletniego dziecka, czyli osoby w wieku do 18 roku życia, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnej. Jest to konieczne dla rodzica lub rodziców, jeśli dziecko pozyskiwało dochody z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej lub pochodzą one z nagród za wyniki w nauce lub w sporcie.

Łącznie z dochodami rodzica rozliczeniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają dochody z pracy wykonywanej przez dziecko i pozyskiwane z przedmiotów, jakie uprzednio zostały oddane dziecku do swobodnego wykorzystywania. Rozliczenie dokonywane jest w takiej sytuacji wraz z dochodami rodzica opodatkowanymi skalą podatkową, z wykorzystaniem druku PIT-36.

W deklaracji tej rodzic wpisuje w pierwszej kolejności swoje własne dane i ubiegłoroczne dochody, opodatkowane  na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32 proc. Druk ten jest obowiązkowy nawet dla tych podatników, którzy pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika. Dodatkowo należy wypełnić załącznik PIT/M, na którym wyszczególniane są dochody niepełnoletnich dzieci. W systemie e-deklaracji podatkowych załącznik ten zostanie wygenerowany automatycznie.

Deklaracja PIT samotnego rodzica

PIT z dzieckiem składają też podatnicy korzystający ze statusu samotnego rodzica.

Sporą grupą podatników, którzy rozliczają swój PIT z dzieckiem, są samotni rodzice. Przepisy podatkowe w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują, że status samotnego rodzica przysługuje każdej osobie, która jest rodzicem biologicznym lub zastępczym lub opiekunem prawnym, który ma obowiązek rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym i jest jednocześnie:  

 • panną,
 • kawalerem,
 • wdową,
 • wdowcem,
 • rozwódką,
 • rozwodnikiem,
 • osobą w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów,
 • osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Samotny rodzic będzie opiekował się i wychowywał dziecko małoletnie albo dziecko bez względu na wiek, które otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, albo dziecko do ukończenia 25 roku życia kontynuujące naukę.

Przy spełnianiu wymagań dotyczących uznania podatnika za samotnego rodzica, może on złożyć PIT z dzieckiem, na preferencyjnych zasadach. Deklarację składa się w takim wypadku wyłącznie na jednym z druków: PIT-37 lub PIT-36. Pierwsze rozliczenie przeznaczone jest dla osób, które w poprzednim roku podatkowym pozyskiwały dochody wyłącznie za pośrednictwem płatnika, opodatkowane skalą podatkową, a drugie dla podatników, którzy rozliczali się samodzielnie z zaliczek na PIT.

Samotny rodzic rozlicza się z dzieckiem, co oznacza, że  podatek dochodowy należny fiskusowi z deklaracji rocznej zostanie określony w podwójnej wysokości podatku, który obliczony będzie od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko lub dzieci.

Ulga na dziecko w PIT

Rodzice mogą skorzystać również w deklaracji rocznej PIT-37 lub PIT-36 z ulgi rodzinnej. Przy rozliczaniu ulgi na jedno dziecko stosowane jest kryterium dochodowe. Nie można rozliczyć ulgi, jeśli rodzic pozyskał w poprzednim roku podatkowym dochód w wysokości 56 tys. zł, a dla deklaracji małżonków i osób samotnie wychowujących dziecko próg dochodu umożliwiający skorzystanie z ulgi na jedno dziecko wynosi 112 tys. zł. Wysokość dochodów rodzica czy rodziców nie ma znaczenia dla ulgi na dwójkę lub większą liczbę dzieci w rodzinie. Wysokość ulgi zależna jest od tego, na ile dzieci jest ona rozliczana w PIT rodzica lub rodziców.

Deklaracja PIT przez Internet - żona i mąż razem na jednym formularzu

Rozliczenia podatkowe PIT mogą być składane osobiście, pocztą na adres urzędu skarbowego (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) albo z wykorzystaniem e-deklaracji podatkowych. Takie same uprawnienia mają małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie. Deklaracja PIT przez internet przy druku PIT małżonków jest tak samo ważna jak formularz PIT papierowy składany na nazwiska żony i męża. Sprawdźmy, jak poprawnie rozliczyć się online wspólnie, na jednym druku z małżonkiem oraz jak zweryfikować swoje dane osobowe w programie e-deklaracji.

Czy można przekazać 1 proc. podatku dochodowego w ramach e-deklaracji?

Przy okazji wypełniania deklaracji podatkowej - papierowej lub PIT online, mamy możliwość wypełnienia w dowolny sposób pola dotyczącego przekazania 1 proc. podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Jak tego dokonać? W jaki sposób wpisać odpowiedni numer KRS organizacji, jeśli wypełniamy PIT przez internet. Czy e-deklaracja daje na pewno taką możliwość podatnikom?

Pierwsze rozliczenie PIT jednoosobowej firmy

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest powszechną formą prowadzenia mikro działalności w Polsce. Od takich firm zaczynało wielu przedsiębiorców, którzy później rozbudowali swoje zakłady i zatrudniają obecnie po kilkadziesiąt czy kilkaset pracowników. Firma jednoosobowa może sprowadzać się także do prowadzenia działalności jako samozatrudniony. Bez względu na typ, przychody lub dochody pochodzące z jednoosobowej firmy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jakie rozliczenie PIT powinna złożyć osoba prowadząca taką działalność? Jak po raz pierwszy wypełnić rozliczenie roczne jednoosobowej firmy?

Na co zwrócić uwagę przy rozliczeniu PIT wspólnym małżonków?

Najważniejszą kwestią, z jaką związane jest rozliczenie PIT małżonków, jest to, dla kogo taki tryb rozliczenia będzie w ogóle dostępny? Kiedy małżonkowie złożą wspólny druk PIT, a kiedy ich obowiązkiem będzie jednak rozliczenie oddzielne, na indywidualnych drukach podatkowych PIT? Jak oblicza się podstawę opodatkowania i podatek należy fiskusowi dla deklaracji wspólnej z małżonkiem?