Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

Poprawna deklaracja - PITy 2015 Program. Czy kontrola skarbowa może być błędna?

Pobierz formularz w formacie PDF

Złożenie do Urzędu Skarbowego błędnej deklaracji podatkowej pociąga za sobą nieprzyjemne konsekwencje dla podatników. Jeśli w porę zauważą oni swój błąd, mogą złożyć ponowne roczne rozliczenie 2014. Będzie to korekta, pozwalająca na naprawienie powstałych błędów. Jeśli chcemy, aby nasza deklaracja PIT 2014 okazała się na pewno bezbłędna w kwestii formalnej, wypełnijmy ją w PITy 2014 programie. Sprawdza on na bieżąco, czy wpisywane w kolejne okna formularza podatkowego dane są prawidłowe. Wypełniając roczne rozliczenie 2014 w PITy 2014 Programie ustrzeżemy się sytuacji, w której będziemy musieli albo ponownie składać deklarację podatkową do Urzędu Skarbowego. Nie będziemy również narażeni na nałożenie na nas kary za wykroczenie bądź przestępstwo skarbowe.

Kontrola skarbowa

Poprawność rozliczenia rocznego i prowadzonej księgowości może zostać zweryfikowana w toku postępowania kontrolnego skarbowego. Inspektorzy z Urzędu Skarbowego powiadamiają podatnika o kontroli, wskazując jej cel. Ma on czas na przygotowanie pełnej dokumentacji księgowej, aby ułatwić przeprowadzenie działań kontrolnych. Z przeprowadzonej inspekcji fiskus sporządza protokół z kontroli podatkowej. Niestety, nawet i w takim ważnym dokumencie mogą pojawić się poważne błędy. Bywa, że niewłaściwa kontrola skarbowa jest przyczyną ogłoszenia bankructwa przez firmę. Jeśli dowiedzie ona, że kontrolerzy nie mieli racji wydając dane orzeczenia i nakładając kary karno-skarbowe, może ubiegać się o odszkodowanie ze strony Urzędu Skarbowego przed sądem.

 

Co zrobić z błędną kontrolą skarbową?

Jeśli podatnik zorientuje się, że w protokole z kontroli podatkowej występują rażące błędy, powinien zakwestionować ten dokument. Dzięki temu może on doprowadzić do uchylenia powziętej przez fiskusa decyzji podatkowej. Każda wada protokołu kontroli może być uznana za naruszenie przepisów postępowania, które w konsekwencji może zostać uznane za nieważne, jako nierzetelnie przeprowadzone. Podatnik zobowiązany jest w takim przypadku do udowodnienia istnienia odmiennych okoliczności, które błędnie zostały ujęte lub zinterpretowane przez inspektorów kontroli skarbowej.

Czym jest protokół kontroli?

Protokół kontroli podatkowej jest dokumentem, w którym kontrolerzy wpisują przebieg kontroli podatkowej. Zakończenie kontroli zbiega się w czasie z doręczeniem kontrolowanemu podatnikowi protokołu. W tym czasie ma on możliwość dokonania korekty deklaracji podatkowej i naprawiania swoich błędów. Ponowna, poprawiona deklaracja PIT 2014 może zostać stworzona w PITy 2014 Programie. Następnie, podobnie jak zwyczajne roczne rozliczenie 2014 można ją wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do właściwego Urzędu Skarbowego.

Jeśli podatnik w porę nie złoży fiskusowi zastrzeżeń do protokołu, domniemywa się, że zgadza się on z ustaleniami dokonanymi przez inspektorów z Urzędu Skarbowego podczas kontroli skarbowej.

Słowa kluczowe

 • PITy 2015 program do wypełniania deklaracji podatkowych
 • roczne rozliczenie 2015 do kontroli
 • roczne rozliczenie 2015 obiektem kontroli skarbowej
 • poprawna deklaracja PIT 2015

Z Programem PITy 2015 rozliczenie na czas - Oświadczenie o ryczałcie do 21. stycznia

W tym roku z uwagi na to, że 20 stycznia przypadał na dzień wolny od pracy, ostateczny termin na wybór lub zmianę trybu opodatkowania dochodów został wydłużony do 21 stycznia. Do tego czasu podatnicy, którzy chcieli stosować w roku podatkowym 2014 formę opodatkowania ryczałtem, musieli złożyć oświadczenie do urzędu podatkowego. Oświadczenie o ryczałcie zmienia jednocześnie formę opodatkowania z dotychczasowej na ryczałtową. Program PITy 2014 podawał gotowy wzór oświadczenia o ryczałcie. Wystarczyło go tylko złożyć na ręce naczelnika Urzędu Skarbowego. Pity 2014 nawet po złożeniu oświadczenia, muszą być jednak wypełniane zgodnie ze stosowaną w całym 2014 roku formą opodatkowania.

PITy 2015 Program do rozliczania podatków - Czy sprzedaż majątku jest tym samym, co dochód z nieruchomości?

Podatnik sprzedając majątek, w skład którego wchodzi na przykład nieruchomość, generalnie będzie miał obowiązek zapłacenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Osiąga on w tym przypadku jednak nie dochód z nieruchomości, ale dochód ze zbycia nieruchomości.

Kiedy płaci się podatek dochodowy po sprzedaży majątku?

Pity 2015 Program wskazuje, że podatek ten płaci się w przypadku uzyskania przychodu z:

 • odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części,
 • odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości,
 • odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Płacenia podatku można uniknąć, ale rozliczenie pit 2015 i tak powinno w takim przypadku wskazywać dochód uzyskany ze sprzedaży majątku. Jeśli odpłatne zbycie następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Druki Pity 2015 umożliwiają wpisanie dochodów pochodzących ze sprzedaży nieruchomości w poczet dochodów z innych źródeł.

PITy 2015 Program - Korekta korekty zeznania podatkowego

Prawo do złożenia korekty zeznania podatkowego mają wszyscy podatnicy, bez względu na to, na jakim druku PIT 2014 dokonują swojego rozliczenia z fiskusem. Należy powiedzieć, że korekta zeznania podatkowego będzie skuteczna i zostanie przyjęta przez Urząd Skarbowy, o ile nie upłynął termin przedawnienia podatkowego. Później korekta, pomimo złożenia w urzędzie Skarbowym, nie niesie za sobą żadnych konsekwencji prawnych i skarbowych.

Pomyliłem się na szkodę fiskusa - błędy i korekty zeznań podatkowych - PITy 2015 Program

Błędy w deklaracjach podatkowych zdarzają się bardzo często. Podatnicy nagminnie zapominają o złożeniu własnoręcznego podpisu pod deklaracją podatkową, w przypadku, gdy Pity 2015 są składane w formie tradycyjnej, papierowej. Rozliczenie PIT 2015 może również zawierać błędy rachunkowe, poważniejsze w zakresie konsekwencji z nimi związanych, niż w przypadku błędów formalnych. Jeśli podatnik wyśle do Urzędu Skarbowego błędne rozliczenie PIT 2015, a błąd będzie skutkował uszczupleniem należności podatkowej, może stać się przyczyną nałożenia na podatnika kary i odsetek od zaległości podatkowych.

Aktualności z Polski: rośnie bezrobocie - ubywa podatników

Osoby fizyczne uzyskujące dochody w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do których nie mają zastosowania zwolnienia w opłacaniu podatku dochodowego od osób fizycznych, płacą podatek roczny PIT . Osoby te mają też zobowiązanie polegające na składaniu rozliczenia podatkowego do właściwego względem miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest powszechne dla osób pracujących – na etatach, na podstawie umów cywilnoprawnych, czy stosunku służbowego czy spółdzielczego. Podatek PIT płacą również osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Wartość zaliczki na podatek dochodowy odprowadzanej do Urzędu Skarbowego uzależniona jest od dochodu lub przychodu osoby fizycznej. Podstawa opodatkowania jest pomniejszana przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych, o koszty uzyskania przychodu. W ten sposób płaci się podatki PIT w Polsce.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym jest korzystne dla państwa polskiego, bowiem wpływy z niego trafiają do budżetu państwa. Niestety, jak wskazują najnowsze statystyki, malejąca liczba osób pracujących lub prowadzących własne działalności gospodarcze przekłada się na malejącą liczbę podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli podatnicy opłacają podatek w mniejszej wysokości łącznej, mniejsze są wpływy do budżetu państwa i stąd też biorą się niebagatelne kłopoty sfery finansów publicznych.

Dożywotnik w deklaracji PIT

Dożywotnik to osoba, która przenosi na inną osobę (fizyczną lub prawną) prawo własności do mieszkania. W zamian uzyskuje prawo do wielu świadczeń na swoją rzecz, zachowując równocześnie prawo do zamieszkiwania w danym lokalu aż do śmierci (dożywotnio). Okazuje się, że ta sytuacja nie jest jednoznaczna z punktu widzenia rozliczenia rocznego. Jaka jest tego przyczyna?

Zacznijmy od warunków, jakie muszą być spełnione, aby strony zawarły ważną umowę o dożywocie. Przede wszystkim umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Dlaczego? Dlatego, że jej skutkiem jest przeniesienie własności mieszkania lub domu. Umowa podpisana bez udziału notariusza jest po prostu nieważna. A zatem zawarcie umowy o dożywocie ma takie same konsekwencje jak sprzedaż nieruchomości. Jedna ze stron, na przykład babcia lub ciocia, przekazuje własność mieszkania wnukowi lub siostrzeńcowi, który z kolei zobowiązuje się – zamiast wypłacenia równowartości mieszkania – zapewnić byłemu właścicielowi dożywotnie utrzymanie. Umowa o dożywocie jest zatem umową:

 • Zobowiązującą
 • Wzajemną
 • Odpłatną

Przyjrzyjmy się teraz kwestii odpłatności. Dożywotnik nie otrzymuje na konto sumy będącej równowartością przekazanego mieszkania, ale fakt zawarcia umowy o dożywocie daje mu prawo do pewnych świadczeń ze strony obdarowanego. Należą do nich:

 • Przyjęcie dożywotnika jako mieszkańca do przekazanej nieruchomości
 • Zapewnienie mu wyżywienia
 • Zapewnienie mu innych niezbędnych do funkcjonowania świadczeń, na przykład ubrania, światła, opału
 • Opieka w czasie choroby
 • Sprawienie pogrzebu