Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

Pomyliłem się na szkodę fiskusa - błędy i korekty zeznań podatkowych - PITy 2015 Program

Pobierz formularz w formacie PDF

Błędy w deklaracjach podatkowych zdarzają się bardzo często. Podatnicy nagminnie zapominają o złożeniu własnoręcznego podpisu pod deklaracją podatkową, w przypadku, gdy Pity 2015 są składane w formie tradycyjnej, papierowej. Rozliczenie PIT 2015 może również zawierać błędy rachunkowe, poważniejsze w zakresie konsekwencji z nimi związanych, niż w przypadku błędów formalnych. Jeśli podatnik wyśle do Urzędu Skarbowego błędne rozliczenie PIT 2015, a błąd będzie skutkował uszczupleniem należności podatkowej, może stać się przyczyną nałożenia na podatnika kary i odsetek od zaległości podatkowych.

 

Wypełnij PIT w programie komputerowym

PITy 2015 Program pozwala ustrzec się podobnych sytuacji, bowiem na każdym kroku wypełniania deklaracji podatkowej sprawdza, czy wszystkie podane przez użytkownika dane są poprawne, a obliczenia rachunkowe – właściwe. Program sam wyliczy należny fiskusowi podatek.

Korekta zeznania

Jeśli podatnik zauważy po złożeniu rozliczenia PIT 2015, że pomylił się na szkodę fiskusa, powinien złożyć korektę zeznania podatkowego na takim samym druku, który wykorzystał do pierwszego rozliczenia, wraz z czynnym żalem i uzasadnieniem złożenia poprawki. Jeśli wpłaci zaległość podatkową na konto fiskusa wraz  z odsetkami ustawowymi, uniknie ponoszenia kary karno-skarbowej. 

Słowa kluczowe

 • PITy 2015 Program dla korekty zeznania podatkowego
 • rozliczenie PIT 2015 z błędem
 • błędne rozliczenie PIT 2015
 • Pity 2015 ze szkodą fiskusa

Poprawna deklaracja - PITy 2015 Program. Czy kontrola skarbowa może być błędna?

Złożenie do Urzędu Skarbowego błędnej deklaracji podatkowej pociąga za sobą nieprzyjemne konsekwencje dla podatników. Jeśli w porę zauważą oni swój błąd, mogą złożyć ponowne roczne rozliczenie 2014. Będzie to korekta, pozwalająca na naprawienie powstałych błędów. Jeśli chcemy, aby nasza deklaracja PIT 2014 okazała się na pewno bezbłędna w kwestii formalnej, wypełnijmy ją w PITy 2014 programie. Sprawdza on na bieżąco, czy wpisywane w kolejne okna formularza podatkowego dane są prawidłowe. Wypełniając roczne rozliczenie 2014 w PITy 2014 Programie ustrzeżemy się sytuacji, w której będziemy musieli albo ponownie składać deklarację podatkową do Urzędu Skarbowego. Nie będziemy również narażeni na nałożenie na nas kary za wykroczenie bądź przestępstwo skarbowe.

Kontrola skarbowa

Poprawność rozliczenia rocznego i prowadzonej księgowości może zostać zweryfikowana w toku postępowania kontrolnego skarbowego. Inspektorzy z Urzędu Skarbowego powiadamiają podatnika o kontroli, wskazując jej cel. Ma on czas na przygotowanie pełnej dokumentacji księgowej, aby ułatwić przeprowadzenie działań kontrolnych. Z przeprowadzonej inspekcji fiskus sporządza protokół z kontroli podatkowej. Niestety, nawet i w takim ważnym dokumencie mogą pojawić się poważne błędy. Bywa, że niewłaściwa kontrola skarbowa jest przyczyną ogłoszenia bankructwa przez firmę. Jeśli dowiedzie ona, że kontrolerzy nie mieli racji wydając dane orzeczenia i nakładając kary karno-skarbowe, może ubiegać się o odszkodowanie ze strony Urzędu Skarbowego przed sądem.

Z Programem PITy 2015 rozliczenie na czas - Oświadczenie o ryczałcie do 21. stycznia

W tym roku z uwagi na to, że 20 stycznia przypadał na dzień wolny od pracy, ostateczny termin na wybór lub zmianę trybu opodatkowania dochodów został wydłużony do 21 stycznia. Do tego czasu podatnicy, którzy chcieli stosować w roku podatkowym 2014 formę opodatkowania ryczałtem, musieli złożyć oświadczenie do urzędu podatkowego. Oświadczenie o ryczałcie zmienia jednocześnie formę opodatkowania z dotychczasowej na ryczałtową. Program PITy 2014 podawał gotowy wzór oświadczenia o ryczałcie. Wystarczyło go tylko złożyć na ręce naczelnika Urzędu Skarbowego. Pity 2014 nawet po złożeniu oświadczenia, muszą być jednak wypełniane zgodnie ze stosowaną w całym 2014 roku formą opodatkowania.

PITy 2015 Program do rozliczania podatków - Czy sprzedaż majątku jest tym samym, co dochód z nieruchomości?

Podatnik sprzedając majątek, w skład którego wchodzi na przykład nieruchomość, generalnie będzie miał obowiązek zapłacenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Osiąga on w tym przypadku jednak nie dochód z nieruchomości, ale dochód ze zbycia nieruchomości.

Kiedy płaci się podatek dochodowy po sprzedaży majątku?

Pity 2015 Program wskazuje, że podatek ten płaci się w przypadku uzyskania przychodu z:

 • odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części,
 • odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości,
 • odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Płacenia podatku można uniknąć, ale rozliczenie pit 2015 i tak powinno w takim przypadku wskazywać dochód uzyskany ze sprzedaży majątku. Jeśli odpłatne zbycie następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Druki Pity 2015 umożliwiają wpisanie dochodów pochodzących ze sprzedaży nieruchomości w poczet dochodów z innych źródeł.

Aktualności z Polski: rośnie bezrobocie - ubywa podatników

Osoby fizyczne uzyskujące dochody w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do których nie mają zastosowania zwolnienia w opłacaniu podatku dochodowego od osób fizycznych, płacą podatek roczny PIT . Osoby te mają też zobowiązanie polegające na składaniu rozliczenia podatkowego do właściwego względem miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest powszechne dla osób pracujących – na etatach, na podstawie umów cywilnoprawnych, czy stosunku służbowego czy spółdzielczego. Podatek PIT płacą również osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Wartość zaliczki na podatek dochodowy odprowadzanej do Urzędu Skarbowego uzależniona jest od dochodu lub przychodu osoby fizycznej. Podstawa opodatkowania jest pomniejszana przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych, o koszty uzyskania przychodu. W ten sposób płaci się podatki PIT w Polsce.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym jest korzystne dla państwa polskiego, bowiem wpływy z niego trafiają do budżetu państwa. Niestety, jak wskazują najnowsze statystyki, malejąca liczba osób pracujących lub prowadzących własne działalności gospodarcze przekłada się na malejącą liczbę podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli podatnicy opłacają podatek w mniejszej wysokości łącznej, mniejsze są wpływy do budżetu państwa i stąd też biorą się niebagatelne kłopoty sfery finansów publicznych.

Dożywotnik w deklaracji PIT

Dożywotnik to osoba, która przenosi na inną osobę (fizyczną lub prawną) prawo własności do mieszkania. W zamian uzyskuje prawo do wielu świadczeń na swoją rzecz, zachowując równocześnie prawo do zamieszkiwania w danym lokalu aż do śmierci (dożywotnio). Okazuje się, że ta sytuacja nie jest jednoznaczna z punktu widzenia rozliczenia rocznego. Jaka jest tego przyczyna?

Zacznijmy od warunków, jakie muszą być spełnione, aby strony zawarły ważną umowę o dożywocie. Przede wszystkim umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Dlaczego? Dlatego, że jej skutkiem jest przeniesienie własności mieszkania lub domu. Umowa podpisana bez udziału notariusza jest po prostu nieważna. A zatem zawarcie umowy o dożywocie ma takie same konsekwencje jak sprzedaż nieruchomości. Jedna ze stron, na przykład babcia lub ciocia, przekazuje własność mieszkania wnukowi lub siostrzeńcowi, który z kolei zobowiązuje się – zamiast wypłacenia równowartości mieszkania – zapewnić byłemu właścicielowi dożywotnie utrzymanie. Umowa o dożywocie jest zatem umową:

 • Zobowiązującą
 • Wzajemną
 • Odpłatną

Przyjrzyjmy się teraz kwestii odpłatności. Dożywotnik nie otrzymuje na konto sumy będącej równowartością przekazanego mieszkania, ale fakt zawarcia umowy o dożywocie daje mu prawo do pewnych świadczeń ze strony obdarowanego. Należą do nich:

 • Przyjęcie dożywotnika jako mieszkańca do przekazanej nieruchomości
 • Zapewnienie mu wyżywienia
 • Zapewnienie mu innych niezbędnych do funkcjonowania świadczeń, na przykład ubrania, światła, opału
 • Opieka w czasie choroby
 • Sprawienie pogrzebu

Ulgi podatkowe w rozliczeniach PITy - nic nie szkodzi

Felieton podatkowy:

Preferencyjne rozliczenie Pit to mechanizm oferowany podatnikom w wielu krajach. Najczęściej ma służyć uzyskaniu konkretnej reakcji osób płacących podatki, na przykład zwiększeniu inwestycji czy upowszechnieniu danej usługi. Ale nadmiar ulg niepotrzebnie komplikuje system podatkowy, a ich wprowadzenie nie zawsze wywołuje oczekiwany skutek.

Ulgi na ożywienie gospodarcze, ulgi na łupki, ulgi dla ubogich

Prezydent Francji na początku kadencji zniechęcił do siebie świat biznesu, nakładając na przedsiębiorców wysokie podatki. Teraz chce ożywić będącą u progu recesji gospodarkę właśnie dzięki ulgom podatkowym. Nie są one niskie: na przykład przedsiębiorca sprzedający małą firmę może liczyć na 65% ulgi w podatkach od zysków kapitałowych.

Z kolei rząd Wielkiej Brytanii zmierza do ożywienia rynku energetycznego oraz do obniżenia kosztów energii. Chce to osiągnąć właśnie przez obniżenie podatków. Obecnie wydobycie gazu łupkowego jest opodatkowane 62% stawką – po wprowadzeniu proponowanej ulgi stawka wyniosłaby 30%. Zmianom przeciwstawiają się ekolodzy, podkreślając, że wydobycie gazu łupkowego wiąże się z poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Stopień jego zniszczenia związany ze zwiększeniem wydobycia gazu po wprowadzeniu ulg byłby tak wysoki, że zniósłby dobroczynny efekt ekonomiczny.