Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

PITy 2015 Program - Korekta korekty zeznania podatkowego

Pobierz formularz w formacie PDF

Prawo do złożenia korekty zeznania podatkowego mają wszyscy podatnicy, bez względu na to, na jakim druku PIT 2014 dokonują swojego rozliczenia z fiskusem. Należy powiedzieć, że korekta zeznania podatkowego będzie skuteczna i zostanie przyjęta przez Urząd Skarbowy, o ile nie upłynął termin przedawnienia podatkowego. Później korekta, pomimo złożenia w urzędzie Skarbowym, nie niesie za sobą żadnych konsekwencji prawnych i skarbowych.

 

Ile razy można złożyć korektę?

Podatnicy często zastanawiają się nad tym, ile korekt zeznania podatkowego mogą złożyć w Urzędzie Skarbowym. Pity 2014 Program wskazuje, że nie ma ograniczeń w tym zakresie. Teoretycznie więc, zgodnie z prawem podatnik może składać korekty zeznań podatkowych dowolną ilość razy, o ile każdorazowo złoży je przed upływem przedawnienia podatkowego. Jeśli podatnik zauważy, że popełnił błąd w zeznaniu podatkowym, albo nie ujął w nim wszystkich przychodów bądź ulg i odliczeń, może skorzystać z prawa do korekty deklaracji podatkowej. Istotne jest to, aby do korekty deklaracji podatkowej, czy też do korekty korekty, złożyć też pismo uzasadniające przyczyny dokonywania zmian w zeznaniu podatkowym PIT 2014.

Kiedy nie można złożyć korekty?

Przepisy podatkowe nie ograniczają podatnika co do ilości składanych korekt deklaracji podatkowych. Korekty podatnik nie może złożyć, jeśli w odniesieniu do danej sprawy jest przeprowadzona kontrola lub postępowanie skarbowe.

Słowa kluczowe

 • pity 2015 Program a korekta zeznania
 • Pity 2015 Program a korekta korekty PIT
 • Pit 2015 z korektą
 • korekta zeznania podatkowego pit 2015 po raz kolejny
 • pit 2015 bez błędów wzór

PITy 2015 Program do corocznych rozliczeń z U.S. - Rola płatnika w zeznaniach podatkowych

Osoby pozyskujące dochody za pośrednictwem płatnika, które nie mają obowiązku obliczania i odprowadzania zaliczek podatkowych, wypełniają swoje rozliczenie roczne 2015 na podstawie przekazanej przez płatnika informacji podatkowej. Jeśli chodzi o formularze PIT 2015 podatników pracujących na podstawie umów o pracę, wypełnią oni PIT-37, korzystając przy tym z informacji PIT-11 przekazanej im przez pracodawcę. Należy powiedzieć, że Program PITy 2015 po wpisaniu danych umieszczonych w informacji podatkowej przekazanej podatnikowi przez płatnika, zasugeruje właściwą deklarację podatkową i automatycznie wypełni jej pola. Płatnik spełnia więc wobec tego bardzo ważną rolę w dokonywanych przez wielu podatników w Polsce rozliczeniach podatkowych.

Osoba płatnika

Przepisy ustawy o PIT definiują osobę płatnika. Płatnikiem jest podmiot zobowiązany do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Płatnikiem może przy tym być:

 • Osoba fizyczna,
 • Osoba prawna,
 • Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Oprócz obliczania i pobierania zaliczek podatkowych od podatników, płatnicy są zobowiązani dodatkowo do przekazywania informacji zarówno do Urzędu Skarbowego, jak i podatników, o pobranych w ciągu roku zaliczkach podatkowych i wysokości uzyskanego przez podatnika przychodu.

Małżonkowie a Program Pity 2015 - Ile możemy zyskać dzięki wspólnemu rozliczeniu?

Wśród możliwych sposobów rozliczenia się z fiskusem wymienia się preferencję polegającą na tym, że łączny, wspólny PIT 2014 – składają małżonkowie. Rozliczenie małżonków jest jednak możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia wskazanych ustawą warunków. Program Pity 2014 pomoże w wypełnieniu wspólnej deklaracji podatkowej. Ile można zyskać na zastosowaniu takiej preferencji w rozliczeniu rocznym Pit 2014?

Na czym polega wspólne rozliczenie małżonków?

Preferencja obejmująca rozliczenie wspólnie z małżonkiem polega na tym, że małżonkowie wspólnie wypełniają jeden dokument PIT 2014 i umieszczają w formularzu swoje dane osobowe, informacje o przychodach i ulgach oraz odliczeniach podatkowych. Każdy z małżonków osobno korzysta z ulg podatkowych, ale podatek płaci jako podwójną kwotę podatku ustalonego od połowy łącznej kwoty dochodów wspólnych. Stąd też wynikają korzyści, jakie można odnieść z tytułu wspólnego rozliczenia podatkowego małżonków.

Program PITy 2017 - bezpłatna aplikacja do pobrania

Formą pomocy w dziedzinie rozliczenia rocznego 2017 jest aplikacja pod tytułem PITy 2017 program. Jest to program wyposażony w merytoryczną i formalną wiedzę o podatkach – dzięki czemu stanowi odpowiednie narzędzie do samodzielnego sporządzania rocznych zeznań podatkowych. Zaktualizowana, najnowsza wersja tego programu pozwala na skorzystanie z odpowiedniego, aktualnego formularza PIT 2017 – dowolnemu podatnikowi. Skonstruowany w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa podatkowego – Program PITy 2017 ułatwia wypełnianie rocznego PIT 2017 w sposób rzetelny i prawidłowy.

PITy 2015 Program do rozliczania podatków - Czy sprzedaż majątku jest tym samym, co dochód z nieruchomości?

Podatnik sprzedając majątek, w skład którego wchodzi na przykład nieruchomość, generalnie będzie miał obowiązek zapłacenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Osiąga on w tym przypadku jednak nie dochód z nieruchomości, ale dochód ze zbycia nieruchomości.

Kiedy płaci się podatek dochodowy po sprzedaży majątku?

Pity 2015 Program wskazuje, że podatek ten płaci się w przypadku uzyskania przychodu z:

 • odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części,
 • odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości,
 • odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Płacenia podatku można uniknąć, ale rozliczenie pit 2015 i tak powinno w takim przypadku wskazywać dochód uzyskany ze sprzedaży majątku. Jeśli odpłatne zbycie następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Druki Pity 2015 umożliwiają wpisanie dochodów pochodzących ze sprzedaży nieruchomości w poczet dochodów z innych źródeł.

Z Programem PITy 2015 rozliczenie na czas - Oświadczenie o ryczałcie do 21. stycznia

W tym roku z uwagi na to, że 20 stycznia przypadał na dzień wolny od pracy, ostateczny termin na wybór lub zmianę trybu opodatkowania dochodów został wydłużony do 21 stycznia. Do tego czasu podatnicy, którzy chcieli stosować w roku podatkowym 2014 formę opodatkowania ryczałtem, musieli złożyć oświadczenie do urzędu podatkowego. Oświadczenie o ryczałcie zmienia jednocześnie formę opodatkowania z dotychczasowej na ryczałtową. Program PITy 2014 podawał gotowy wzór oświadczenia o ryczałcie. Wystarczyło go tylko złożyć na ręce naczelnika Urzędu Skarbowego. Pity 2014 nawet po złożeniu oświadczenia, muszą być jednak wypełniane zgodnie ze stosowaną w całym 2014 roku formą opodatkowania.

Poprawna deklaracja - PITy 2015 Program. Czy kontrola skarbowa może być błędna?

Złożenie do Urzędu Skarbowego błędnej deklaracji podatkowej pociąga za sobą nieprzyjemne konsekwencje dla podatników. Jeśli w porę zauważą oni swój błąd, mogą złożyć ponowne roczne rozliczenie 2014. Będzie to korekta, pozwalająca na naprawienie powstałych błędów. Jeśli chcemy, aby nasza deklaracja PIT 2014 okazała się na pewno bezbłędna w kwestii formalnej, wypełnijmy ją w PITy 2014 programie. Sprawdza on na bieżąco, czy wpisywane w kolejne okna formularza podatkowego dane są prawidłowe. Wypełniając roczne rozliczenie 2014 w PITy 2014 Programie ustrzeżemy się sytuacji, w której będziemy musieli albo ponownie składać deklarację podatkową do Urzędu Skarbowego. Nie będziemy również narażeni na nałożenie na nas kary za wykroczenie bądź przestępstwo skarbowe.

Kontrola skarbowa

Poprawność rozliczenia rocznego i prowadzonej księgowości może zostać zweryfikowana w toku postępowania kontrolnego skarbowego. Inspektorzy z Urzędu Skarbowego powiadamiają podatnika o kontroli, wskazując jej cel. Ma on czas na przygotowanie pełnej dokumentacji księgowej, aby ułatwić przeprowadzenie działań kontrolnych. Z przeprowadzonej inspekcji fiskus sporządza protokół z kontroli podatkowej. Niestety, nawet i w takim ważnym dokumencie mogą pojawić się poważne błędy. Bywa, że niewłaściwa kontrola skarbowa jest przyczyną ogłoszenia bankructwa przez firmę. Jeśli dowiedzie ona, że kontrolerzy nie mieli racji wydając dane orzeczenia i nakładając kary karno-skarbowe, może ubiegać się o odszkodowanie ze strony Urzędu Skarbowego przed sądem.