Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

PITy 2015 Program do rozliczania podatków - Czy sprzedaż majątku jest tym samym, co dochód z nieruchomości?

Pobierz formularz w formacie PDF

Podatnik sprzedając majątek, w skład którego wchodzi na przykład nieruchomość, generalnie będzie miał obowiązek zapłacenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Osiąga on w tym przypadku jednak nie dochód z nieruchomości, ale dochód ze zbycia nieruchomości.

Kiedy płaci się podatek dochodowy po sprzedaży majątku?

Pity 2015 Program wskazuje, że podatek ten płaci się w przypadku uzyskania przychodu z:

 • odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części,
 • odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości,
 • odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Płacenia podatku można uniknąć, ale rozliczenie pit 2015 i tak powinno w takim przypadku wskazywać dochód uzyskany ze sprzedaży majątku. Jeśli odpłatne zbycie następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Druki Pity 2015 umożliwiają wpisanie dochodów pochodzących ze sprzedaży nieruchomości w poczet dochodów z innych źródeł.

 

Pity 2015 Program wskaże, jakie przepisy podatkowe znajdują zastosowanie w przypadku zbycia nieruchomości wybudowanej lub nabytej do końca 2006 roku, w okresie od 2007 do 2008 roku oraz od 1 stycznia 2009 roku do chwili obecnej. Jeśli nieruchomość wybudowana została lub nabyta do końca 2006 roku, w deklaracji PIT 2015 podatnik opodatkowuje przychód z tytułu jej odpłatnego zbycia i ma możliwość skorzystania przy tym z:

 • ulgi mieszkaniowej,
 • zwolnienia przychodu, jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

Dochody z nieruchomości

Zupełnie inną kategorią dochodu podatnika będą dochody z nieruchomości. Mowa tu o takich dochodach jak:

 • dochody uzyskane z ziemi i budynków,
 • dochody z wynajmu nieruchomości,
 • dochody z zawierania umów cywilnoprawnych dotyczących nieruchomości.

Rozliczenie Pit 2015 w takim przypadku musi ujmować takie dochody w gronie dochodów z innych źródeł, a podatnik zapłaci od nich podatek dochodowy. W zależności, czy np. wynajem nieruchomości zostanie opodatkowany na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, inną deklarację PIT 2015 będzie musiał wypełnić podatnik.

Słowa kluczowe

 • Pity 2015 Program a dochód ze sprzedaży majątku
 • rozliczenie pit 2015 dochodu z nieruchomości
 • Pity 2015 i dochód z nieruchomości i dochód ze sprzedaży majątku
 • dochód z nieruchomości w rocznym rozliczeniu podatkowym
 • zbycie majątku a pity 2015

PITy 2015 Program - Korekta korekty zeznania podatkowego

Prawo do złożenia korekty zeznania podatkowego mają wszyscy podatnicy, bez względu na to, na jakim druku PIT 2014 dokonują swojego rozliczenia z fiskusem. Należy powiedzieć, że korekta zeznania podatkowego będzie skuteczna i zostanie przyjęta przez Urząd Skarbowy, o ile nie upłynął termin przedawnienia podatkowego. Później korekta, pomimo złożenia w urzędzie Skarbowym, nie niesie za sobą żadnych konsekwencji prawnych i skarbowych.

PITy 2015 Program do corocznych rozliczeń z U.S. - Rola płatnika w zeznaniach podatkowych

Osoby pozyskujące dochody za pośrednictwem płatnika, które nie mają obowiązku obliczania i odprowadzania zaliczek podatkowych, wypełniają swoje rozliczenie roczne 2015 na podstawie przekazanej przez płatnika informacji podatkowej. Jeśli chodzi o formularze PIT 2015 podatników pracujących na podstawie umów o pracę, wypełnią oni PIT-37, korzystając przy tym z informacji PIT-11 przekazanej im przez pracodawcę. Należy powiedzieć, że Program PITy 2015 po wpisaniu danych umieszczonych w informacji podatkowej przekazanej podatnikowi przez płatnika, zasugeruje właściwą deklarację podatkową i automatycznie wypełni jej pola. Płatnik spełnia więc wobec tego bardzo ważną rolę w dokonywanych przez wielu podatników w Polsce rozliczeniach podatkowych.

Osoba płatnika

Przepisy ustawy o PIT definiują osobę płatnika. Płatnikiem jest podmiot zobowiązany do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Płatnikiem może przy tym być:

 • Osoba fizyczna,
 • Osoba prawna,
 • Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Oprócz obliczania i pobierania zaliczek podatkowych od podatników, płatnicy są zobowiązani dodatkowo do przekazywania informacji zarówno do Urzędu Skarbowego, jak i podatników, o pobranych w ciągu roku zaliczkach podatkowych i wysokości uzyskanego przez podatnika przychodu.

Małżonkowie a Program Pity 2015 - Ile możemy zyskać dzięki wspólnemu rozliczeniu?

Wśród możliwych sposobów rozliczenia się z fiskusem wymienia się preferencję polegającą na tym, że łączny, wspólny PIT 2014 – składają małżonkowie. Rozliczenie małżonków jest jednak możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia wskazanych ustawą warunków. Program Pity 2014 pomoże w wypełnieniu wspólnej deklaracji podatkowej. Ile można zyskać na zastosowaniu takiej preferencji w rozliczeniu rocznym Pit 2014?

Na czym polega wspólne rozliczenie małżonków?

Preferencja obejmująca rozliczenie wspólnie z małżonkiem polega na tym, że małżonkowie wspólnie wypełniają jeden dokument PIT 2014 i umieszczają w formularzu swoje dane osobowe, informacje o przychodach i ulgach oraz odliczeniach podatkowych. Każdy z małżonków osobno korzysta z ulg podatkowych, ale podatek płaci jako podwójną kwotę podatku ustalonego od połowy łącznej kwoty dochodów wspólnych. Stąd też wynikają korzyści, jakie można odnieść z tytułu wspólnego rozliczenia podatkowego małżonków.

Z Programem PITy 2015 rozliczenie na czas - Oświadczenie o ryczałcie do 21. stycznia

W tym roku z uwagi na to, że 20 stycznia przypadał na dzień wolny od pracy, ostateczny termin na wybór lub zmianę trybu opodatkowania dochodów został wydłużony do 21 stycznia. Do tego czasu podatnicy, którzy chcieli stosować w roku podatkowym 2014 formę opodatkowania ryczałtem, musieli złożyć oświadczenie do urzędu podatkowego. Oświadczenie o ryczałcie zmienia jednocześnie formę opodatkowania z dotychczasowej na ryczałtową. Program PITy 2014 podawał gotowy wzór oświadczenia o ryczałcie. Wystarczyło go tylko złożyć na ręce naczelnika Urzędu Skarbowego. Pity 2014 nawet po złożeniu oświadczenia, muszą być jednak wypełniane zgodnie ze stosowaną w całym 2014 roku formą opodatkowania.

Poprawna deklaracja - PITy 2015 Program. Czy kontrola skarbowa może być błędna?

Złożenie do Urzędu Skarbowego błędnej deklaracji podatkowej pociąga za sobą nieprzyjemne konsekwencje dla podatników. Jeśli w porę zauważą oni swój błąd, mogą złożyć ponowne roczne rozliczenie 2014. Będzie to korekta, pozwalająca na naprawienie powstałych błędów. Jeśli chcemy, aby nasza deklaracja PIT 2014 okazała się na pewno bezbłędna w kwestii formalnej, wypełnijmy ją w PITy 2014 programie. Sprawdza on na bieżąco, czy wpisywane w kolejne okna formularza podatkowego dane są prawidłowe. Wypełniając roczne rozliczenie 2014 w PITy 2014 Programie ustrzeżemy się sytuacji, w której będziemy musieli albo ponownie składać deklarację podatkową do Urzędu Skarbowego. Nie będziemy również narażeni na nałożenie na nas kary za wykroczenie bądź przestępstwo skarbowe.

Kontrola skarbowa

Poprawność rozliczenia rocznego i prowadzonej księgowości może zostać zweryfikowana w toku postępowania kontrolnego skarbowego. Inspektorzy z Urzędu Skarbowego powiadamiają podatnika o kontroli, wskazując jej cel. Ma on czas na przygotowanie pełnej dokumentacji księgowej, aby ułatwić przeprowadzenie działań kontrolnych. Z przeprowadzonej inspekcji fiskus sporządza protokół z kontroli podatkowej. Niestety, nawet i w takim ważnym dokumencie mogą pojawić się poważne błędy. Bywa, że niewłaściwa kontrola skarbowa jest przyczyną ogłoszenia bankructwa przez firmę. Jeśli dowiedzie ona, że kontrolerzy nie mieli racji wydając dane orzeczenia i nakładając kary karno-skarbowe, może ubiegać się o odszkodowanie ze strony Urzędu Skarbowego przed sądem.

Pomyliłem się na szkodę fiskusa - błędy i korekty zeznań podatkowych - PITy 2015 Program

Błędy w deklaracjach podatkowych zdarzają się bardzo często. Podatnicy nagminnie zapominają o złożeniu własnoręcznego podpisu pod deklaracją podatkową, w przypadku, gdy Pity 2015 są składane w formie tradycyjnej, papierowej. Rozliczenie PIT 2015 może również zawierać błędy rachunkowe, poważniejsze w zakresie konsekwencji z nimi związanych, niż w przypadku błędów formalnych. Jeśli podatnik wyśle do Urzędu Skarbowego błędne rozliczenie PIT 2015, a błąd będzie skutkował uszczupleniem należności podatkowej, może stać się przyczyną nałożenia na podatnika kary i odsetek od zaległości podatkowych.