Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

PITy 2015 Program do corocznych rozliczeń z U.S. - Rola płatnika w zeznaniach podatkowych

Pobierz formularz w formacie PDF

Osoby pozyskujące dochody za pośrednictwem płatnika, które nie mają obowiązku obliczania i odprowadzania zaliczek podatkowych, wypełniają swoje rozliczenie roczne 2015 na podstawie przekazanej przez płatnika informacji podatkowej. Jeśli chodzi o formularze PIT 2015 podatników pracujących na podstawie umów o pracę, wypełnią oni PIT-37, korzystając przy tym z informacji PIT-11 przekazanej im przez pracodawcę. Należy powiedzieć, że Program PITy 2015 po wpisaniu danych umieszczonych w informacji podatkowej przekazanej podatnikowi przez płatnika, zasugeruje właściwą deklarację podatkową i automatycznie wypełni jej pola. Płatnik spełnia więc wobec tego bardzo ważną rolę w dokonywanych przez wielu podatników w Polsce rozliczeniach podatkowych.

Osoba płatnika

Przepisy ustawy o PIT definiują osobę płatnika. Płatnikiem jest podmiot zobowiązany do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Płatnikiem może przy tym być:

 • Osoba fizyczna,
 • Osoba prawna,
 • Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Oprócz obliczania i pobierania zaliczek podatkowych od podatników, płatnicy są zobowiązani dodatkowo do przekazywania informacji zarówno do Urzędu Skarbowego, jak i podatników, o pobranych w ciągu roku zaliczkach podatkowych i wysokości uzyskanego przez podatnika przychodu.

 

Rola płatnika przy zeznaniach rocznych jest o tyle istotna, że przekazuje on informacje zarówno do Urzędu Skarbowego, jak i podatnikowi. Informacja dotyczy zarówno wysokości uzyskanego przez tego podatnika przychodu, jak i wysokości pobranych zaliczek na podatek w ciągu roku. PITy 2015 przekazywane przez płatników sporządzone mogą być w darmowym programie komputerowym.

Deklaracje przekazywane przez płatnika

Płatnik na początku roku podatkowego ma obowiązek sporządzić i przekazać informacje podatkowe. Do 31 stycznia 2016 roku płatnik musi przekazać:

 • PIT-4R – deklarację o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • PIT-8AR – deklarację o pobranym i zapłaconym podatku ryczałtowym,

Dłuższy termin, do 28 lutego 2016 roku obowiązuje następujące rodzaje deklaracji:

 • PIT-11 – informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • PIT-8C – informacja o wypłaconym stypendium, przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych,
 • PIT-R – informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich,
 • IFT – informacja dla nierezydentów o wysokości przychodów wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania 

Rozliczanie deklaracji podatkowych

Pracownicy pozyskujący dochody za pośrednictwem płatnika, uzyskają do końca lutego 2016 roku informację PIT-11. Na jej podstawie, wpisując dane pochodzące z formularza do PITy 2015 Programu, będą mogli prawidłowo rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Takie rozliczenie będzie mogło od razu trafić do właściwego Urzędu Skarbowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wygoda sporządzania rozliczenia podatkowego przy użyciu darmowego programu komputerowego sprawia, że deklarację PIT 2015 może zostać wypełniona w kilka minut. Nie trzeba wczytywać się przy tym w ustawy podatkowe i inne rozporządzenia. PITy 2015 Program pozwoli skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych, jak również z preferencji podatkowej, polegającej na wspólnym rozliczeniu łącznie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Słowa kluczowe

 • PIT 2015 a płatnik podatku
 • Program PITy 2015 rozliczy Twój PIT
 • Pity 2015 wypełnisz w darmowym programie komputerowym
 • rozliczenie roczne 2015 przez Internet

Małżonkowie a Program Pity 2015 - Ile możemy zyskać dzięki wspólnemu rozliczeniu?

Wśród możliwych sposobów rozliczenia się z fiskusem wymienia się preferencję polegającą na tym, że łączny, wspólny PIT 2014 – składają małżonkowie. Rozliczenie małżonków jest jednak możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia wskazanych ustawą warunków. Program Pity 2014 pomoże w wypełnieniu wspólnej deklaracji podatkowej. Ile można zyskać na zastosowaniu takiej preferencji w rozliczeniu rocznym Pit 2014?

Na czym polega wspólne rozliczenie małżonków?

Preferencja obejmująca rozliczenie wspólnie z małżonkiem polega na tym, że małżonkowie wspólnie wypełniają jeden dokument PIT 2014 i umieszczają w formularzu swoje dane osobowe, informacje o przychodach i ulgach oraz odliczeniach podatkowych. Każdy z małżonków osobno korzysta z ulg podatkowych, ale podatek płaci jako podwójną kwotę podatku ustalonego od połowy łącznej kwoty dochodów wspólnych. Stąd też wynikają korzyści, jakie można odnieść z tytułu wspólnego rozliczenia podatkowego małżonków.

Program PITy 2017 - bezpłatna aplikacja do pobrania

Formą pomocy w dziedzinie rozliczenia rocznego 2017 jest aplikacja pod tytułem PITy 2017 program. Jest to program wyposażony w merytoryczną i formalną wiedzę o podatkach – dzięki czemu stanowi odpowiednie narzędzie do samodzielnego sporządzania rocznych zeznań podatkowych. Zaktualizowana, najnowsza wersja tego programu pozwala na skorzystanie z odpowiedniego, aktualnego formularza PIT 2017 – dowolnemu podatnikowi. Skonstruowany w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa podatkowego – Program PITy 2017 ułatwia wypełnianie rocznego PIT 2017 w sposób rzetelny i prawidłowy.

Każda osoba ze swojego udziału - opodatkowanie współwłasności w Programie Pity 2015

Prawo polskie dotyczące podatków i opłat lokalnych wskazuje, że współwłasność nieruchomości wymaga ponoszenia wspólnie przez wszystkich jej współwłaścicieli ciężarów podatkowych. Oznacza to, że PITy 2014 wszystkich właścicieli danej nieruchomości muszą wykazywać podatek od nieruchomości, w założonej części wedle udziału w jej posiadaniu. Takie rozliczenie Pit 2014 może być skomplikowane, jeśli współwłaściciele nie mają równych udziałów w danej nieruchomości.

PITy 2015 Program - Korekta korekty zeznania podatkowego

Prawo do złożenia korekty zeznania podatkowego mają wszyscy podatnicy, bez względu na to, na jakim druku PIT 2014 dokonują swojego rozliczenia z fiskusem. Należy powiedzieć, że korekta zeznania podatkowego będzie skuteczna i zostanie przyjęta przez Urząd Skarbowy, o ile nie upłynął termin przedawnienia podatkowego. Później korekta, pomimo złożenia w urzędzie Skarbowym, nie niesie za sobą żadnych konsekwencji prawnych i skarbowych.

PITy 2015 Program do rozliczania podatków - Czy sprzedaż majątku jest tym samym, co dochód z nieruchomości?

Podatnik sprzedając majątek, w skład którego wchodzi na przykład nieruchomość, generalnie będzie miał obowiązek zapłacenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Osiąga on w tym przypadku jednak nie dochód z nieruchomości, ale dochód ze zbycia nieruchomości.

Kiedy płaci się podatek dochodowy po sprzedaży majątku?

Pity 2015 Program wskazuje, że podatek ten płaci się w przypadku uzyskania przychodu z:

 • odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części,
 • odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości,
 • odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Płacenia podatku można uniknąć, ale rozliczenie pit 2015 i tak powinno w takim przypadku wskazywać dochód uzyskany ze sprzedaży majątku. Jeśli odpłatne zbycie następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Druki Pity 2015 umożliwiają wpisanie dochodów pochodzących ze sprzedaży nieruchomości w poczet dochodów z innych źródeł.

Z Programem PITy 2015 rozliczenie na czas - Oświadczenie o ryczałcie do 21. stycznia

W tym roku z uwagi na to, że 20 stycznia przypadał na dzień wolny od pracy, ostateczny termin na wybór lub zmianę trybu opodatkowania dochodów został wydłużony do 21 stycznia. Do tego czasu podatnicy, którzy chcieli stosować w roku podatkowym 2014 formę opodatkowania ryczałtem, musieli złożyć oświadczenie do urzędu podatkowego. Oświadczenie o ryczałcie zmienia jednocześnie formę opodatkowania z dotychczasowej na ryczałtową. Program PITy 2014 podawał gotowy wzór oświadczenia o ryczałcie. Wystarczyło go tylko złożyć na ręce naczelnika Urzędu Skarbowego. Pity 2014 nawet po złożeniu oświadczenia, muszą być jednak wypełniane zgodnie ze stosowaną w całym 2014 roku formą opodatkowania.