Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

Pierwsze rozliczenie PIT jednoosobowej firmy

Pobierz formularz w formacie PDF

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest powszechną formą prowadzenia mikro działalności w Polsce. Od takich firm zaczynało wielu przedsiębiorców, którzy później rozbudowali swoje zakłady i zatrudniają obecnie po kilkadziesiąt czy kilkaset pracowników. Firma jednoosobowa może sprowadzać się także do prowadzenia działalności jako samozatrudniony. Bez względu na typ, przychody lub dochody pochodzące z jednoosobowej firmy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jakie rozliczenie PIT powinna złożyć osoba prowadząca taką działalność? Jak po raz pierwszy wypełnić rozliczenie roczne jednoosobowej firmy?

 

Czym w świetle prawa jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Mikro firmy, czyli najmniejsze podmioty rynkowe, najczęściej prowadzą działalność jednoosobową. W gronie takich firm wyróżnia się osoby samozatrudnione, które same dla siebie są szefami. To osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, we własnym imieniu i na własne ryzyko. Można do nich zaliczyć także przedstawicieli wolnych zawodów.

Jednoosobowa działalność gospodarcza zgodnie z polskim prawem podlega rejestracji urzędowej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Już w trakcie wypełniania druku dotyczącego zarejestrowania CEIDG-1 przedsiębiorca musi podać wybraną metodę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Może wybrać jedną z czterech dostępnych metod i tym samym decyduje się na określone obowiązki formalne związane z odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i rozliczeniem rocznym w urzędzie skarbowym.

Opodatkowanie jednoosobowej działalności

Podatnik zakładając jednoosobową firmę, musi wybrać metodę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. To obowiązkowe, a jeśli nawet nie wpisałby do formularza rejestracyjnego metody opodatkowania, to z automatu jego dochód będzie opodatkowany według skali podatkowej. W przeciwnym wypadku może zdecydować się na opodatkowanie swojej jednoosobowej działalności gospodarczej:

 • na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 proc.,
 • podatkiem liniowym, w jednolitej wysokości 19 proc.,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • kartą podatkową.

Do każdej z tych metod przypisane są inne druki podatkowe przeznaczone na rozliczenie roczne, które składane powinny być w innych terminach granicznych do właściwego względem miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, urzędu skarbowego.

Warto podkreślić przy tym, że do poszczególnych metod opodatkowania podatkiem PIT przypisane są odpowiednie sposoby prowadzenia księgowości firmowej. Jeśli chodzi o skalę podatkową i podatek liniowy, to podatnik będzie prowadził działalność w oparciu o Księgę Przychodów i Rozchodów bądź księgi rachunkowe. Przy ryczałcie istnieje konieczność tylko ewidencjonowania przychodów stanowiących podstawę rozliczenia podatkowego. Natomiast  podstawą opodatkowania dla skali podatkowej i podatku liniowego jest dochód przedsiębiorcy, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Dla ryczałtu będą to zaś przychody, bez pomniejszania ich o koszty podatkowe. Karta podatkowa w ogóle nie wymaga księgowania przychodów lub kosztów, ponieważ płaci się tu podatek według jednej, wskazanej przez naczelnika urzędu skarbowego stawki.

Jaki formularz PIT musi złożyć jednoosobowa firma?

Przystępując do pierwszego rozliczenia podatkowego PIT jednoosobowej działalności gospodarczej, po pierwsze przedsiębiorca ustala swoją metodę opodatkowania. W zależności od niej inny druk będzie właściwy na roczny PIT. Dla poszczególnych form opodatkowania będą to druki:

 • PIT-36 - druk właściwy dla podatników rozliczających się z fiskusem za pośrednictwem skali podatkowej,
 • PIT-36L - druk właściwy dla podatników rozliczających się z fiskusem za pośrednictwem podatku liniowego,
 • PIT-28 - druk właściwy dla podatników rozliczających się z fiskusem za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-16A - druk właściwy dla podatników rozliczających się z fiskusem za pośrednictwem karty podatkowej.

Podstawą rozliczenia podatkowego PIT-36 lub PIT-36L będzie księga przychodów i rozchodów lub księga rachunkowa, w zależności od tego, czy przedsiębiorca prowadzi uproszczoną czy normalną księgowość. Na podstawie danych księgowych wpisuje on w odpowiednie pola formularza podatkowego kwotę przychodów oraz kosztów poniesionych w ciągu roku podatkowego.

Opodatkowanie skalą podatkową jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza, że podatnik musi odprowadzać co miesiąc lub co kwartał do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Później rozlicza się je w ramach PIT-36, sumując je i wpisując w pole druku PIT. Podatek płacony jest według 18-procentowej stawki, jeśli sumaryczny dochód nie przekroczył w danym roku kwoty 85 528 zł. Nadwyżka ponad tą kwotę opodatkowana jest według 32-procentowej stawki. Firma jednoosobowa wypełniając swój roczny PIT, może skorzystać z licznych ulg i odliczeń podatkowych. PIT-36 może zostać złożony jako wspólne rozliczenie małżonków lub jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko. Przedsiębiorca może skorzystać także z kwoty wolnej od podatku. Dla PIT-36L, czyli podatku liniowego takie uprawnienia nie istnieją, ale za to stawka podatku wynosi 19 proc. bez względu na wysokość uzyskanego przez jednoosobowego przedsiębiorcę dochodu.

Zarówno PIT-36 jak i PIT-36L powinny trafić do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla ryczałtowców jest przychód podatnika, bez pomniejszania go o koszty uzyskania. Taki przychód wpisuje się w deklarację PIT-28 i na jego podstawie ustala podatek należny fiskusowi. Stawkę dla ryczałtu określa naczelnik urzędu skarbowego.

Natomiast w karcie podatkowej podatek płacony jest w postaci wartości kwotowej, ustalonej przez fiskusa, niezależnie od kwoty uzyskanych przychodów. PIT-28 i PIT-16A należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie do końca stycznia danego roku podatkowego.

Źródła przychodów w PIT-37

Deklaracja podatkowa jest obowiązkowa dla każdego polskiego rezydenta podatkowego. Należy ją wypełnić i dostarczyć w dogodny dla siebie sposób - osobiście, listownie lub online do urzędu skarbowego. Problem w tym, że wielu z nas nie wie, jaki druk PIT wykorzystać, aby rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Ułatwiamy Państwu dokonanie takiego wyboru, opisując druk PIT-37. Dowiecie się z naszego artykułu, jakie źródła przychodów uzasadniają zastosowanie rozliczenia PIT37 w praktyce, a kiedy powinno się użyć innego formularza podatkowego PIT. Trzeba podkreślić, że PIT-37 jest właściwy dla części podatników, dla których skala podatkowa jest narzuconą przez przepisy ustawy o PIT metodą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Program do rozliczania PIT rocznego - online (bez pobierania)

Programy służące do rozliczania deklaracji PIT przez internet można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to te, które wymagają od użytkownika ściągnięcia pliku z instalatorem na dysk komputera lub tabletu, następnie zainstalowania go i uruchomienia. Dopiero wtedy można wykorzystać program do rozliczania PIT-ów we właściwy sposób i wywiązać się tak z obowiązku podatkowego wobec fiskusa. Drugim typem są programy, które dostępne są w trybie online, za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Taki program do rozliczania PIT online jest prosty w obsłudze i nie zaśmieca dysku naszego urządzenia - komputera lub tabletu. Jego atutem jest fakt, że można z niego korzystać w dowolnym miejscu, bez potrzeby uruchamiania programu do e-deklaracji podatkowych na konkretnym komputerze. Potrzebna jest ku temu wyłącznie przeglądarka internetowa.

Czy można przekazać 1 proc. podatku dochodowego w ramach e-deklaracji?

Przy okazji wypełniania deklaracji podatkowej - papierowej lub PIT online, mamy możliwość wypełnienia w dowolny sposób pola dotyczącego przekazania 1 proc. podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Jak tego dokonać? W jaki sposób wpisać odpowiedni numer KRS organizacji, jeśli wypełniamy PIT przez internet. Czy e-deklaracja daje na pewno taką możliwość podatnikom?

Deklaracja PIT przez Internet - żona i mąż razem na jednym formularzu

Rozliczenia podatkowe PIT mogą być składane osobiście, pocztą na adres urzędu skarbowego (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) albo z wykorzystaniem e-deklaracji podatkowych. Takie same uprawnienia mają małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie. Deklaracja PIT przez internet przy druku PIT małżonków jest tak samo ważna jak formularz PIT papierowy składany na nazwiska żony i męża. Sprawdźmy, jak poprawnie rozliczyć się online wspólnie, na jednym druku z małżonkiem oraz jak zweryfikować swoje dane osobowe w programie e-deklaracji.

Poradnik dla podatnika będącego rodzicem, czyli PIT z dzieckiem

Rozliczenie PIT ma za zadanie wykazać wszystkie przychody objęte opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które w poprzednim roku podatkowym pozyskał podatnik lub także małoletnie dziecko podatnika. W ramach deklaracji PIT rozliczy się on z fiskusem i będzie mógł opłacić należny urzędowi skarbowemu podatek. W wielu przypadkach należność podatkowa wobec fiskusa może zostać okrojona dzięki skorzystaniu z dostępnych ulg i preferencji. Uprawnionymi do ich zastosowania są między innymi rodzice. Przedstawiamy krótki poradnik dotyczący tego, jak korzystnie dla podatnika złożyć swój PIT z dzieckiem w formie rozliczenia osoby samotnie wychowującej dziecko lub z zastosowaniem ulgi rodzinnej.