Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

Małżonkowie a Program Pity 2015 - Ile możemy zyskać dzięki wspólnemu rozliczeniu?

Pobierz formularz w formacie PDF

Wśród możliwych sposobów rozliczenia się z fiskusem wymienia się preferencję polegającą na tym, że łączny, wspólny PIT 2014 – składają małżonkowie. Rozliczenie małżonków jest jednak możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia wskazanych ustawą warunków. Program Pity 2014 pomoże w wypełnieniu wspólnej deklaracji podatkowej. Ile można zyskać na zastosowaniu takiej preferencji w rozliczeniu rocznym Pit 2014?

Na czym polega wspólne rozliczenie małżonków?

Preferencja obejmująca rozliczenie wspólnie z małżonkiem polega na tym, że małżonkowie wspólnie wypełniają jeden dokument PIT 2014 i umieszczają w formularzu swoje dane osobowe, informacje o przychodach i ulgach oraz odliczeniach podatkowych. Każdy z małżonków osobno korzysta z ulg podatkowych, ale podatek płaci jako podwójną kwotę podatku ustalonego od połowy łącznej kwoty dochodów wspólnych. Stąd też wynikają korzyści, jakie można odnieść z tytułu wspólnego rozliczenia podatkowego małżonków.

 

Kiedy można skorzystać ze wspólnego rozliczenia?

Aby móc skorzystać z preferencji polegającej na wspólnym rozliczeniu podatkowym, małżonkowie muszą pozostawać przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim. Pomiędzy małżonkami musi istnieć wspólność majątkowa. Podatnicy chcący opodatkować swoje dochody wspólnie, muszą złożyć oświadczenie w formie pisemnej do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, że za dany rok opodatkowują się łącznie.

Preferencja polegająca na wspólnym rozliczeniu podatkowym jest niedostępna dla osób korzystających z opodatkowania w formie podatku liniowego, ryczałtu, karty podatkowej lub podatku tonażowego. Wyjątkiem od tej reguły jest opodatkowanie ryczałtem najmu prywatnego.

Ile zyskają małżonkowie przy wspólnym rozliczeniu?

Nie zawsze wspólne rozliczenie współmałżonków będzie odbywało się z korzyścią dla nich. Czasem podatek wyliczony na podstawie wspólnego PIT 2014 będzie wyższy, niż w przypadku dwóch oddzielnych formularzy PIT. Pity 2014 Program pomoże sprawdzić, czy rozliczenie wspólne jest rzeczywiście korzystne w przypadku danej pary małżonków.

Wspólny PIT 2014 będzie przynosił wymierne korzyści finansowe w przypadku, gdy jeden z małżonków ma przychody w takiej wysokości, które spowodowałyby konieczność obliczania podatku według 32% skali podatkowej, a drugi nie zarabia nic albo jego przychody są bardzo niskie.

W przypadku, gdy po odliczeniu od przychodów kosztów ich uzyskania oraz ulg podatkowych, wspólne dochody współmałżonków wynoszą mniej niż 85 528 zł, wówczas łączne rozliczenie podatkowe będzie miało takie same skutki dla podatników, jak złożenie dwóch oddzielnych deklaracji podatkowych. Inaczej mówiąc – w tej sytuacji decyzja małżonków o wspólnej, łącznej deklaracji PIT 2014 będzie miała dla ich kieszeni wydźwięk neutralny (obojętny).

Jeżeli natomiast współmałżonkowie osiągają dochód 171 056 zł, czyli dwukrotność pierwszego progu podatkowego, gdzie jeden z małżonków ma dochody zerowe, to korzyści ze wspólnego rozliczenia podatkowego będą zdecydowanie największe, ponieważ cały dochód zostanie opodatkowany tylko według stawki 18%, a nie 32% od nadwyżki nad pierwszym progiem podatkowym.

Słowa kluczowe

 • Program Pity 2015 a rozliczenie ze współmałżonkiem
 • Program Pity 2015 rozliczy wspólną deklarację podatkową
 • PIT 2015 a wspólne rozliczenie
 • rozliczenie małżonków w jednej deklaracji podatkowej pit 2015
 • Czy opłaca się rozliczać razem na pit 2015?

Program PITy 2017 - bezpłatna aplikacja do pobrania

Formą pomocy w dziedzinie rozliczenia rocznego 2017 jest aplikacja pod tytułem PITy 2017 program. Jest to program wyposażony w merytoryczną i formalną wiedzę o podatkach – dzięki czemu stanowi odpowiednie narzędzie do samodzielnego sporządzania rocznych zeznań podatkowych. Zaktualizowana, najnowsza wersja tego programu pozwala na skorzystanie z odpowiedniego, aktualnego formularza PIT 2017 – dowolnemu podatnikowi. Skonstruowany w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa podatkowego – Program PITy 2017 ułatwia wypełnianie rocznego PIT 2017 w sposób rzetelny i prawidłowy.

Każda osoba ze swojego udziału - opodatkowanie współwłasności w Programie Pity 2015

Prawo polskie dotyczące podatków i opłat lokalnych wskazuje, że współwłasność nieruchomości wymaga ponoszenia wspólnie przez wszystkich jej współwłaścicieli ciężarów podatkowych. Oznacza to, że PITy 2014 wszystkich właścicieli danej nieruchomości muszą wykazywać podatek od nieruchomości, w założonej części wedle udziału w jej posiadaniu. Takie rozliczenie Pit 2014 może być skomplikowane, jeśli współwłaściciele nie mają równych udziałów w danej nieruchomości.

Oszczędzanie w kasie mieszkaniowej a rozliczenie z PITy 2015 programem

Jedną z ulg, z których możemy skorzystać przy okazji rocznego rozliczenia się z fiskusem jest ulga z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Jednak nie każdemu tego typu ulga przysługuje.

Sporządzając rozliczenie pit 2014 warto zapoznać się z warunkami, jakie musimy spełniać, aby móc skorzystać z ulgi, jaką jest oszczędzanie w kasie mieszkaniowej. Ten rodzaj ulgi jest bowiem obudowany licznymi warunkami, jakie dany podatnik musi spełnić. W przypadku ulgi budowlanej, czy też ulgi z tytułu oszczędzania, poza drukiem podstawowym, jakim jest druk pit 2014 PIT-37, bądź PIT-36, czy też PIT- 38 ( w zależności od rodzaju uzyskanego przez nas dochodu) – obowiązkowo musimy dołączyć załącznik PIT-D. To właśnie na tym druku podatkowym wykażemy kwotę naszego odliczenia. Oczywiście kwota, jaką możemy wpisać w nasze zeznanie pit 2014 jest odgórnie ograniczone określonymi limitami wydatków ustanowionych przez Ministerstwo Finansów.

PITy 2015 Program do corocznych rozliczeń z U.S. - Rola płatnika w zeznaniach podatkowych

Osoby pozyskujące dochody za pośrednictwem płatnika, które nie mają obowiązku obliczania i odprowadzania zaliczek podatkowych, wypełniają swoje rozliczenie roczne 2015 na podstawie przekazanej przez płatnika informacji podatkowej. Jeśli chodzi o formularze PIT 2015 podatników pracujących na podstawie umów o pracę, wypełnią oni PIT-37, korzystając przy tym z informacji PIT-11 przekazanej im przez pracodawcę. Należy powiedzieć, że Program PITy 2015 po wpisaniu danych umieszczonych w informacji podatkowej przekazanej podatnikowi przez płatnika, zasugeruje właściwą deklarację podatkową i automatycznie wypełni jej pola. Płatnik spełnia więc wobec tego bardzo ważną rolę w dokonywanych przez wielu podatników w Polsce rozliczeniach podatkowych.

Osoba płatnika

Przepisy ustawy o PIT definiują osobę płatnika. Płatnikiem jest podmiot zobowiązany do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Płatnikiem może przy tym być:

 • Osoba fizyczna,
 • Osoba prawna,
 • Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Oprócz obliczania i pobierania zaliczek podatkowych od podatników, płatnicy są zobowiązani dodatkowo do przekazywania informacji zarówno do Urzędu Skarbowego, jak i podatników, o pobranych w ciągu roku zaliczkach podatkowych i wysokości uzyskanego przez podatnika przychodu.

PITy 2015 Program - Korekta korekty zeznania podatkowego

Prawo do złożenia korekty zeznania podatkowego mają wszyscy podatnicy, bez względu na to, na jakim druku PIT 2014 dokonują swojego rozliczenia z fiskusem. Należy powiedzieć, że korekta zeznania podatkowego będzie skuteczna i zostanie przyjęta przez Urząd Skarbowy, o ile nie upłynął termin przedawnienia podatkowego. Później korekta, pomimo złożenia w urzędzie Skarbowym, nie niesie za sobą żadnych konsekwencji prawnych i skarbowych.

PITy 2015 Program do rozliczania podatków - Czy sprzedaż majątku jest tym samym, co dochód z nieruchomości?

Podatnik sprzedając majątek, w skład którego wchodzi na przykład nieruchomość, generalnie będzie miał obowiązek zapłacenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Osiąga on w tym przypadku jednak nie dochód z nieruchomości, ale dochód ze zbycia nieruchomości.

Kiedy płaci się podatek dochodowy po sprzedaży majątku?

Pity 2015 Program wskazuje, że podatek ten płaci się w przypadku uzyskania przychodu z:

 • odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części,
 • odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości,
 • odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Płacenia podatku można uniknąć, ale rozliczenie pit 2015 i tak powinno w takim przypadku wskazywać dochód uzyskany ze sprzedaży majątku. Jeśli odpłatne zbycie następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Druki Pity 2015 umożliwiają wpisanie dochodów pochodzących ze sprzedaży nieruchomości w poczet dochodów z innych źródeł.