Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

  • kreator pit
  • podpowiedzi przy wypełnianiu
  • autoweryfikacja

Deklaracja PIT przez Internet - żona i mąż razem na jednym formularzu

Pobierz formularz w formacie PDF

Rozliczenia podatkowe PIT mogą być składane osobiście, pocztą na adres urzędu skarbowego (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) albo z wykorzystaniem e-deklaracji podatkowych. Takie same uprawnienia mają małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie. Deklaracja PIT przez internet przy druku PIT małżonków jest tak samo ważna jak formularz PIT papierowy składany na nazwiska żony i męża. Sprawdźmy, jak poprawnie rozliczyć się online wspólnie, na jednym druku z małżonkiem oraz jak zweryfikować swoje dane osobowe w programie e-deklaracji.

 

Kiedy małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie?

Nie wystarczy żyć razem, w jednym gospodarstwie domowym, aby fiskus umożliwił takiej parze wspólne rozliczenie podatkowe PIT, na jednym formularzu. Ustawodawca jasno wskazał w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowego od osób fizycznych warunki do spełnienia dla małżonków, chcących rozliczyć się razem z tytułu podatku PIT. Muszą oni spełnić wszystkie poniższe warunki łącznie:

  • pozostawać w związku małżeńskim przez całe 365 dni poprzedniego roku podatkowego, za który chcą rozliczyć się z wspólnie, w ramach jednego druku podatkowego.
  • być w formalnym związku małżeńskim, czyli małżonkowie muszą być małżeństwem w świetle prawa polskiego, co oznacza, że wzięli ślub cywilny lub konkordatowy - związki partnerskie i konkubinaty wykluczone są z grona podatników, którzy mogą wspólnie rozliczać się na deklaracji PIT małżonków.
  • opodatkowanie dochodów na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 proc. podatku. Każdy z małżonków musi mieć chociaż jedno źródło dochodów z poprzedniego roku podatkowego opodatkowane skalą podatkową. Bez znaczenia jest przy tym, czy małżonkowie pozyskiwali w poprzednim roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika, czy też sami byli zobowiązani do obliczania i odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • trwanie wspólności majątkowej małżeńskiej, czyli posiadanie wspólnego majątku małżeńskiego - wspólność majątkowa nie istnieje, jeśli małżonkowie podpisali notarialny akt o rozdzielności majątkowej, tj. intercyzę.
  • bycie polskimi rezydentami podatkowymi, którzy mają nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli wszystkie te warunki są spełnione, można przystąpić do wspólnego rozliczenia podatkowego PIT na jednym formularzu. Trzeba przy tym pamiętać, że jest to opcjonalna preferencja - uprawnienie podatników, a nie ich obowiązek. Jeśli indywidualne dwa rozliczenia żony i męża są dla nich wygodniejsze lub korzystniejsze pod względem finansowym, mogą się nimi posłużyć przy rozliczaniu z urzędem skarbowym.

Jak rozliczyć się razem z żoną/mężem?

Po spełnieniu wymaganych prawem warunków wspólnego rozliczenia małżonków można już przystąpić do jego skonstruowania. Należy się przy tym posłużyć jednym z dwóch formularzy:

  • PIT-37 - przeznaczonej dla podatników, którzy wyłącznie za pośrednictwem płatnika pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej,
  • PIT-36 - przeznaczonej dla podatników, którzy pozyskiwali dochody bez pośrednictwa płatnika opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej.

Oba można wypełnić jako deklarację elektroniczną. Wystarczy przy jednym z pierwszych kroków wypełniania rozliczenia z kreatorem podatkowym podać, że chcemy rozliczyć się na zasadach właściwych dla małżeństw, czyli wspólnie z małżonkiem. Wówczas program pokieruje nas do kolejnych pól formularza, w których wpisujemy dane osobowe i numer identyfikacji podatkowej(PESEL lub NIP) każdego z małżonków. Pierwsza wpisana w e-deklaracji podatkowej PIT osoba będzie głównym podatnikiem. To jej przychody i koszty ich uzyskania będą wpisywane w pierwszej kolejności do zeznania podatkowego.

Druk PIT-36 składać muszą też małżonkowie, z których choć jedna osoba pozyskiwała dochody bez pośrednictwa płatnika lub w momencie, gdy małżonkowie są zobowiązani do doliczenia w swoim zeznaniu podatkowym również dochodów małoletnich dzieci.

Istotą wspólnego rozliczenia PIT jest preferencyjne określanie stawki podatkowej. Należy wpisać do zeznania dochody żony i męża, a następnie program e-deklaracji automatycznie na podstawie podanych informacji finansowych, wyliczy podstawę opodatkowania oraz podatek należny fiskusowi dla całej deklaracji rocznej. Podstawą opodatkowania jest dochód podatników, czyli różnica pomiędzy przychodem, a kosztem jego uzyskania.

Po uwzględnieniu w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wszystkich ulg i odliczeń podatkowych oraz uwzględnieniu kwot wolnych od podatku dla każdego ze współmałżonków podatek zostanie wyliczony w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Jeśli suma dochodów wynosi mniej niż 85 528 zł, podatek będzie liczony według stawki 18 proc. Nadwyżka dochodu opodatkowana będzie według stawki 32 proc.

Deklarację PIT-37 lub PIT-36 wspólną dla małżonków, niezależnie od tego, czy będzie ona miała formę e-deklaracji czy deklaracji papierowej, należy złożyć w urzędzie skarbowym w terminie maksymalnie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Weryfikacja danych

E-Deklaracja podatkowa nie wymaga podpisywania jej przez żonę i męża, jak ma to miejsce w deklaracji papierowej. Wystarczy zweryfikować swoją tożsamość w programie lub aplikacji. Polega to na wpisaniu w odpowiednie pole formularza podatkowego PIT wysokości dochodu podatnika, jaki uzyskał w poprzednim roku podatkowym. Uwaga! Pod uwagę będzie brana suma przychodów obu małżonków, jeśli rozliczali się oni wspólnie w poprzednim roku podatkowym lub tylko przychód głównego podatnika, którego imię i nazwisko zostało wskazane jako pierwsze w e-deklaracji.

Czy można przekazać 1 proc. podatku dochodowego w ramach e-deklaracji?

Przy okazji wypełniania deklaracji podatkowej - papierowej lub PIT online, mamy możliwość wypełnienia w dowolny sposób pola dotyczącego przekazania 1 proc. podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Jak tego dokonać? W jaki sposób wpisać odpowiedni numer KRS organizacji, jeśli wypełniamy PIT przez internet. Czy e-deklaracja daje na pewno taką możliwość podatnikom?

Pierwsze rozliczenie PIT jednoosobowej firmy

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest powszechną formą prowadzenia mikro działalności w Polsce. Od takich firm zaczynało wielu przedsiębiorców, którzy później rozbudowali swoje zakłady i zatrudniają obecnie po kilkadziesiąt czy kilkaset pracowników. Firma jednoosobowa może sprowadzać się także do prowadzenia działalności jako samozatrudniony. Bez względu na typ, przychody lub dochody pochodzące z jednoosobowej firmy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jakie rozliczenie PIT powinna złożyć osoba prowadząca taką działalność? Jak po raz pierwszy wypełnić rozliczenie roczne jednoosobowej firmy?

Źródła przychodów w PIT-37

Deklaracja podatkowa jest obowiązkowa dla każdego polskiego rezydenta podatkowego. Należy ją wypełnić i dostarczyć w dogodny dla siebie sposób - osobiście, listownie lub online do urzędu skarbowego. Problem w tym, że wielu z nas nie wie, jaki druk PIT wykorzystać, aby rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Ułatwiamy Państwu dokonanie takiego wyboru, opisując druk PIT-37. Dowiecie się z naszego artykułu, jakie źródła przychodów uzasadniają zastosowanie rozliczenia PIT37 w praktyce, a kiedy powinno się użyć innego formularza podatkowego PIT. Trzeba podkreślić, że PIT-37 jest właściwy dla części podatników, dla których skala podatkowa jest narzuconą przez przepisy ustawy o PIT metodą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Poradnik dla podatnika będącego rodzicem, czyli PIT z dzieckiem

Rozliczenie PIT ma za zadanie wykazać wszystkie przychody objęte opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które w poprzednim roku podatkowym pozyskał podatnik lub także małoletnie dziecko podatnika. W ramach deklaracji PIT rozliczy się on z fiskusem i będzie mógł opłacić należny urzędowi skarbowemu podatek. W wielu przypadkach należność podatkowa wobec fiskusa może zostać okrojona dzięki skorzystaniu z dostępnych ulg i preferencji. Uprawnionymi do ich zastosowania są między innymi rodzice. Przedstawiamy krótki poradnik dotyczący tego, jak korzystnie dla podatnika złożyć swój PIT z dzieckiem w formie rozliczenia osoby samotnie wychowującej dziecko lub z zastosowaniem ulgi rodzinnej.

Na co zwrócić uwagę przy rozliczeniu PIT wspólnym małżonków?

Najważniejszą kwestią, z jaką związane jest rozliczenie PIT małżonków, jest to, dla kogo taki tryb rozliczenia będzie w ogóle dostępny? Kiedy małżonkowie złożą wspólny druk PIT, a kiedy ich obowiązkiem będzie jednak rozliczenie oddzielne, na indywidualnych drukach podatkowych PIT? Jak oblicza się podstawę opodatkowania i podatek należy fiskusowi dla deklaracji wspólnej z małżonkiem?