Pobierz program PITy 2020

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

Aktualności z Polski: rośnie bezrobocie - ubywa podatników

Pobierz formularz w formacie PDF

Osoby fizyczne uzyskujące dochody w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do których nie mają zastosowania zwolnienia w opłacaniu podatku dochodowego od osób fizycznych, płacą podatek roczny PIT . Osoby te mają też zobowiązanie polegające na składaniu rozliczenia podatkowego do właściwego względem miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest powszechne dla osób pracujących – na etatach, na podstawie umów cywilnoprawnych, czy stosunku służbowego czy spółdzielczego. Podatek PIT płacą również osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Wartość zaliczki na podatek dochodowy odprowadzanej do Urzędu Skarbowego uzależniona jest od dochodu lub przychodu osoby fizycznej. Podstawa opodatkowania jest pomniejszana przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych, o koszty uzyskania przychodu. W ten sposób płaci się podatki PIT w Polsce.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym jest korzystne dla państwa polskiego, bowiem wpływy z niego trafiają do budżetu państwa. Niestety, jak wskazują najnowsze statystyki, malejąca liczba osób pracujących lub prowadzących własne działalności gospodarcze przekłada się na malejącą liczbę podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli podatnicy opłacają podatek w mniejszej wysokości łącznej, mniejsze są wpływy do budżetu państwa i stąd też biorą się niebagatelne kłopoty sfery finansów publicznych.

 

Bezrobocie w Polsce

Według komunikatu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w maju stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 13,5%, a w czerwcu zmniejszyła się do poziomu 13,2%. Nie jest to powód do zbytniego optymizmu, zwłaszcza, że spadek liczby bezrobotnych w okresie letnim jest coroczną tendencją. Wiele osób zarejestrowanych dotychczas w Urzędach Pracy, wyrejestrowuje się na okres letni, aby móc podjąć prace sezonowe. Część z nich wyjeżdża do pracy za granicę, na zbiory owoców, a część na przykład pracuje w lokalach gastronomicznych, sezonowo otwartych wyłącznie przez okres letni.

Nie można więc uznać spadku bezrobocia w kraju w czerwcu tego roku za początek korzystnej dla państwa tendencji. Rząd zdaje sobie sprawę, że to tylko czasowy wzrost liczby osób zatrudnionych, a więc i liczby polskich podatników, którzy w przyszłym roku będą rozliczali swój podatek roczny PIT od uzyskiwanego w czasie sezonu letniego wynagrodzenia. Jednocześnie, sezonowe zatrudnianie osób na umowach o pracę czy umowach zlecenie, zobowiązuje pracodawców do odprowadzania do Urzędów Skarbowych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Skoro latem rośnie liczba zatrudnionych, to wraz z nimi przybywa liczba osób zatrudniających, generujących przychód dla fiskusa i samego Skarbu Państwa.

Eksperci przewidują, że dopiero jesienią, albo na początku kolejnego roku podatkowego, nastąpi wyraźne ożywienie na rynku pracy w Polsce.

Związek pomiędzy bezrobociem a malejącą liczbą podatników

Bez pracy aktualnie pozostaje ponad 2 mln osób. 2,111 mln obywateli zdolnych do pracy zarejestrowanych jest w powiatowych Urzędach Pracy w całej Polsce. Wraz z kolejnymi zwolnieniami w dużych firmach w Polsce i pozostawaniem bez pracy większej liczby osób, fiskusowi ubywa podatników generujących przychód dla Urzędów Skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Z taką samą sytuacją mamy do czynienia w związku z bankructwem kolejnych firm. Osoby dotychczas samozatrudnione, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, nagle pozostają bez dochodów, z których uprzednio rozliczali się z fiskusem, więc rejestrują się w Urzędach Pracy. Istnieje więc poważny związek pomiędzy wzrostem bezrobocia a malejącą liczbą podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Młodzi ludzie wstępujący aktualnie na rynek pracy, po ukończeniu studiów wyższych, nie dają nadziei dla Skarbu Państwa na wzrost dochodów. Bezrobocie wśród ludzi młodych jest jeszcze wyższe, niż bezrobocie ogólne. Młodzi ludzie nie mogąc znaleźć dla siebie pracy, podejmują się pracy na czarno, albo rejestrują w Urzędach Pracy, powiększając sukcesywnie stopę bezrobocia rejestrowanego.

Słowa kluczowe

 • Podatnicy podatku PIT
 • Podatnicy podatku dochodowego
 • Opodatkowanie podatkiem PIT
 • Opodatkowanie PIT
 • podatek roczny PIT i wpływy do budżetu

Pomyliłem się na szkodę fiskusa - błędy i korekty zeznań podatkowych - PITy 2015 Program

Błędy w deklaracjach podatkowych zdarzają się bardzo często. Podatnicy nagminnie zapominają o złożeniu własnoręcznego podpisu pod deklaracją podatkową, w przypadku, gdy Pity 2015 są składane w formie tradycyjnej, papierowej. Rozliczenie PIT 2015 może również zawierać błędy rachunkowe, poważniejsze w zakresie konsekwencji z nimi związanych, niż w przypadku błędów formalnych. Jeśli podatnik wyśle do Urzędu Skarbowego błędne rozliczenie PIT 2015, a błąd będzie skutkował uszczupleniem należności podatkowej, może stać się przyczyną nałożenia na podatnika kary i odsetek od zaległości podatkowych.

Poprawna deklaracja - PITy 2015 Program. Czy kontrola skarbowa może być błędna?

Złożenie do Urzędu Skarbowego błędnej deklaracji podatkowej pociąga za sobą nieprzyjemne konsekwencje dla podatników. Jeśli w porę zauważą oni swój błąd, mogą złożyć ponowne roczne rozliczenie 2014. Będzie to korekta, pozwalająca na naprawienie powstałych błędów. Jeśli chcemy, aby nasza deklaracja PIT 2014 okazała się na pewno bezbłędna w kwestii formalnej, wypełnijmy ją w PITy 2014 programie. Sprawdza on na bieżąco, czy wpisywane w kolejne okna formularza podatkowego dane są prawidłowe. Wypełniając roczne rozliczenie 2014 w PITy 2014 Programie ustrzeżemy się sytuacji, w której będziemy musieli albo ponownie składać deklarację podatkową do Urzędu Skarbowego. Nie będziemy również narażeni na nałożenie na nas kary za wykroczenie bądź przestępstwo skarbowe.

Kontrola skarbowa

Poprawność rozliczenia rocznego i prowadzonej księgowości może zostać zweryfikowana w toku postępowania kontrolnego skarbowego. Inspektorzy z Urzędu Skarbowego powiadamiają podatnika o kontroli, wskazując jej cel. Ma on czas na przygotowanie pełnej dokumentacji księgowej, aby ułatwić przeprowadzenie działań kontrolnych. Z przeprowadzonej inspekcji fiskus sporządza protokół z kontroli podatkowej. Niestety, nawet i w takim ważnym dokumencie mogą pojawić się poważne błędy. Bywa, że niewłaściwa kontrola skarbowa jest przyczyną ogłoszenia bankructwa przez firmę. Jeśli dowiedzie ona, że kontrolerzy nie mieli racji wydając dane orzeczenia i nakładając kary karno-skarbowe, może ubiegać się o odszkodowanie ze strony Urzędu Skarbowego przed sądem.

Z Programem PITy 2015 rozliczenie na czas - Oświadczenie o ryczałcie do 21. stycznia

W tym roku z uwagi na to, że 20 stycznia przypadał na dzień wolny od pracy, ostateczny termin na wybór lub zmianę trybu opodatkowania dochodów został wydłużony do 21 stycznia. Do tego czasu podatnicy, którzy chcieli stosować w roku podatkowym 2014 formę opodatkowania ryczałtem, musieli złożyć oświadczenie do urzędu podatkowego. Oświadczenie o ryczałcie zmienia jednocześnie formę opodatkowania z dotychczasowej na ryczałtową. Program PITy 2014 podawał gotowy wzór oświadczenia o ryczałcie. Wystarczyło go tylko złożyć na ręce naczelnika Urzędu Skarbowego. Pity 2014 nawet po złożeniu oświadczenia, muszą być jednak wypełniane zgodnie ze stosowaną w całym 2014 roku formą opodatkowania.

Dożywotnik w deklaracji PIT

Dożywotnik to osoba, która przenosi na inną osobę (fizyczną lub prawną) prawo własności do mieszkania. W zamian uzyskuje prawo do wielu świadczeń na swoją rzecz, zachowując równocześnie prawo do zamieszkiwania w danym lokalu aż do śmierci (dożywotnio). Okazuje się, że ta sytuacja nie jest jednoznaczna z punktu widzenia rozliczenia rocznego. Jaka jest tego przyczyna?

Zacznijmy od warunków, jakie muszą być spełnione, aby strony zawarły ważną umowę o dożywocie. Przede wszystkim umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Dlaczego? Dlatego, że jej skutkiem jest przeniesienie własności mieszkania lub domu. Umowa podpisana bez udziału notariusza jest po prostu nieważna. A zatem zawarcie umowy o dożywocie ma takie same konsekwencje jak sprzedaż nieruchomości. Jedna ze stron, na przykład babcia lub ciocia, przekazuje własność mieszkania wnukowi lub siostrzeńcowi, który z kolei zobowiązuje się – zamiast wypłacenia równowartości mieszkania – zapewnić byłemu właścicielowi dożywotnie utrzymanie. Umowa o dożywocie jest zatem umową:

 • Zobowiązującą
 • Wzajemną
 • Odpłatną

Przyjrzyjmy się teraz kwestii odpłatności. Dożywotnik nie otrzymuje na konto sumy będącej równowartością przekazanego mieszkania, ale fakt zawarcia umowy o dożywocie daje mu prawo do pewnych świadczeń ze strony obdarowanego. Należą do nich:

 • Przyjęcie dożywotnika jako mieszkańca do przekazanej nieruchomości
 • Zapewnienie mu wyżywienia
 • Zapewnienie mu innych niezbędnych do funkcjonowania świadczeń, na przykład ubrania, światła, opału
 • Opieka w czasie choroby
 • Sprawienie pogrzebu

Ulgi podatkowe w rozliczeniach PITy - nic nie szkodzi

Felieton podatkowy:

Preferencyjne rozliczenie Pit to mechanizm oferowany podatnikom w wielu krajach. Najczęściej ma służyć uzyskaniu konkretnej reakcji osób płacących podatki, na przykład zwiększeniu inwestycji czy upowszechnieniu danej usługi. Ale nadmiar ulg niepotrzebnie komplikuje system podatkowy, a ich wprowadzenie nie zawsze wywołuje oczekiwany skutek.

Ulgi na ożywienie gospodarcze, ulgi na łupki, ulgi dla ubogich

Prezydent Francji na początku kadencji zniechęcił do siebie świat biznesu, nakładając na przedsiębiorców wysokie podatki. Teraz chce ożywić będącą u progu recesji gospodarkę właśnie dzięki ulgom podatkowym. Nie są one niskie: na przykład przedsiębiorca sprzedający małą firmę może liczyć na 65% ulgi w podatkach od zysków kapitałowych.

Z kolei rząd Wielkiej Brytanii zmierza do ożywienia rynku energetycznego oraz do obniżenia kosztów energii. Chce to osiągnąć właśnie przez obniżenie podatków. Obecnie wydobycie gazu łupkowego jest opodatkowane 62% stawką – po wprowadzeniu proponowanej ulgi stawka wyniosłaby 30%. Zmianom przeciwstawiają się ekolodzy, podkreślając, że wydobycie gazu łupkowego wiąże się z poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Stopień jego zniszczenia związany ze zwiększeniem wydobycia gazu po wprowadzeniu ulg byłby tak wysoki, że zniósłby dobroczynny efekt ekonomiczny.

Czy jeśli nie odliczam ubezpieczenia zdrowotnego, to muszę złożyć PIT16A? Druki PITy do pobrania z Programem Pity 2015

Czy zatem Program Pity 2014 jest w ogóle potrzebny tak zwanemu kartowiczowi? Okazuje się, że tak. Podatnicy, którzy w ciągu roku płacili podatek w wysokości określonej odgórnie przez urząd skarbowy, nie muszą przygotowywać rozliczenia PITy 2014. Obowiązuje ich natomiast konieczność poinformowania urzędu o odprowadzonych i odliczonych od podatku w danym roku podatkowym składkach na ubezpieczenie zdrowotne. A zatem w przypadku kartowiczów, PIT 2014 będzie miał postać druku z danymi o zapłaconych składkach. Każdy przedsiębiorca rozliczający się na karcie, złoży w urzędzie formularz PIT16A. W tym roku termin na składanie informacji o odprowadzonych składkach upłynął 31 stycznia.