Pobierz program PITy 2017

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

Ulga na zakup leków - ulga dla kieszeni

Pobierz formularz w formacie PDF

Osoby, które zamierzają skorzystać z ulgi na zakup leków, powinny pamiętać, iż nie każdy tego typu wydatek może się spotkać z aprobatą fiskusa. Aby urząd skarbowy nie zakwestionował odliczenia, podatnik musi spełnić szereg warunków. Musi również prawidłowo udokumentować swoje prawo do ulgi oraz wydatki poniesione na zakup leków.

DLA KOGO ULGA?

Warto przypomnieć, iż ulga na leki przysługuje ściśle określonej grupie podatników. Mogą z niej skorzystać wyłącznie osoby niepełnosprawne, legitymujące się następującym dokumentem:

 1. Orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, wydanym przez organy orzekające; lub
 2. Decyzją o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy; lub
 3. Decyzją przyznającą danej osobie rentę szkoleniową lub rentę socjalną; lub
 4. Orzeczeniem o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanym na podstawie odrębnych przepisów.
 

Wśród podatników, którzy mają prawo do tej preferencji podatkowej, znajdują się również członkowie najbliższej rodziny, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: małżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice małżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe. Należy jednak pamiętać, iż opiekun osoby niepełnosprawnej może skorzystać z odliczenia tylko wtedy, gdy dochód niepełnosprawnego nie przekroczył w danym roku podatkowym kwoty 9 120 zł.

UDOKUMENTOWANIE ULGI

Osoby niepełnosprawne mogą pomniejszyć dochód o wydatki związane z kupnem leków, jeżeli jednocześnie spełniają następujące warunki:

 • dysponują dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność w momencie dokonywania zakupu leków (a nie np. w dniu składania rocznego rozliczenia),
 • ich faktyczne wydatki na zakup leków przekroczyły w danym miesiącu kwotę 100 złotych,
 • mogą udowodnić, iż stosowanie leków (stałe lub czasowe) zostało zalecone przez lekarza specjalistę,
 • posiadają dokumenty potwierdzającego poniesienie wydatku (faktury).

Uwaga! Jeżeli zakup leków finansuje podatnik, na utrzymaniu którego znajduje się osoba niepełnosprawna, faktura musi zostać wystawiona na jego nazwisko.

W JAKI SPOSÓB ODLICZAMY ULGĘ

W przypadku ulgi na leki kwotę odliczenia ustala się miesięcznie. Odliczeniu podlega wyłącznie nadwyżka ponad ustalony urzędowo limit, który wynosi obecnie 100 złotych. Jeżeli więc osoba niepełnosprawna wydała na leki w danym miesiącu kwotę mniejszą niż podany limit, nie przysługuje jej żadne odliczenie. Natomiast jeżeli jej wydatki związane z zakupem leków wyniosły w danym miesiącu przykładowo 230 złotych, może odliczyć od dochodu nadwyżkę ponad limit - w tym przypadku byłaby to kwota 130 złotych.

NAJCZĘSTSZE PROBLEMY

Często popełnianym przez podatników błędem jest odliczanie wydatków na różne środki farmaceutyczne, które - zdaniem organów podatkowych - nie spełniają kryterium "leku". Tak więc podatnik, który w ramach ulgi będzie chciał odliczyć np. suplementy diety, będzie musiał się liczyć z negatywnym stanowiskiem fiskusa. Podobne zastrzeżenia spotkają podatników, którzy zakupili środki opatrunkowe, cewniki, igły, wenflony oraz zestawy do przetłaczania płynów i postanowili ten wydatek zaliczyć do ulgi. Pamiętajmy, iż urzędy skarbowe kierują się w takich przypadkach przepisami Prawa farmaceutycznego, zgodnie z którym za lek możemy uznać jedynie taki preparat, który został wpisany do rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Kolejnym wymogiem umożliwiającym skorzystanie z ulgi na leki jest orzeczenie lekarza specjalisty, iż osoba niepełnosprawna powinna stale lub okresowo zażywać dany specyfik. Istotne jest to, iż „lekarzem specjalistą” mogą być tylko osoby spełniające warunki określone w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Jeśli więc kupujemy leki z zalecenia osoby specjalizującej się w medycynie niekonwencjonalnej, nie możemy pomniejszyć dochodu o wydatki z tego tytułu.

Należy w tym miejscu dodać, iż dla celów dowodowych warto poprosić lekarza o wydanie pisemnego zaświadczenia, z którego powinno jasno wynikać, kto i kiedy je wystawił. W zaświadczeniu powinny się również pojawić nazwy leków oraz informacje dotyczące okresu ich stosowania.

Słowa kluczowe

 • ulga na leki
 • jak rozliczyć ulgę na leki
 • komu przysługuje ulga na leki
 • ulga na leki w rozliczeniu rocznym 2015
 • kiedy można stracić ulgę na leki
 • jaka wysokość ulgi na leki w pity 2015
 • jakie leki podlegają pod ulgę w pit 2015

Świąteczne firmowe prezenty a obowiązek podatkowy

W okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia wielu przedsiębiorców tradycyjnie wręcza upominki najbardziej prestiżowym i cenionym kontrahentom. Zdarza się również, iż wśród obdarowanych znajdują się dawni lub obecni pracownicy firmy, uhonorowani za swoje zawodowe osiągnięcia. Warto jednak wiedzieć, iż w zależności od tego, komu wręczamy prezent (a także od rodzaju upominku i jego wartości) obowiązuje nas różne postępowanie podatkowe.

WRĘCZAJĄC UPOMINEK, NIE ZAPOMINAJMY O PIT

I tak, drobne prezenty reklamowe o niewielkiej wartości są wyłączone z opodatkowania w ramach PIT. Należy przypomnieć, iż od 2010 roku obdarowany nie musi płacić podatku dochodowego od upominku o wartości nie przekraczającej 200 zł (brutto). Nie da się ukryć, iż ten limit wartości w znaczny sposób ogranicza inwencję darczyńcy i zmusza go do wręczania dość banalnych prezentów, takich jak:

 • firmowe kubki,
 • pendrivy,
 • długopisy lub koszulki.

Program PITy 2015 - Aby uniknąć czynności sprawdzających podatnika

Każdy podatnik składający swoje rozliczenie roczne 2014 musi liczyć się z tym, iż jego deklaracja podatkowa zostanie przez pracownika urzędu skarbowego dokładnie zweryfikowana. Podczas tzw. czynności sprawdzających organa podatkowe pierwszej instancji badają terminowość składanych deklaracji oraz ustalają, czy dokumenty zostały przez podatnika poprawnie wypełnione (pod względem merytorycznym, formalnym oraz rachunkowym). W przypadku stwierdzenia błędów w pit 2014 urząd skarbowy może wykonać następujące czynności:

 • wezwać podatnika do złożenia niezbędnych wyjaśnień lub też poprosić go o skorygowania błędów w deklaracji,
 • przeprowadzić korektę PIT bez wyciągania konsekwencji wobec podatnika (to rozwiązanie jest stosowane przy niewielkich pomyłkach rachunkowych, nie przekraczających kwoty 1000 zł),
 • wszcząć kontrolę podatkową lub postępowanie podatkowe w razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości.

Podatek dochodowy od obrotu walutami - roczne zeznania z Programem PITy 2015

Zgodnie z polskim prawem osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, która uzyskała przychody ze sprzedaży walut, musi je wykazać przed urzędem skarbowym i odprowadzić od nich należny podatek. Obowiązek ten ciąży na wszystkich osobach, które handlują walutami poprzez biuro maklerskie lub prywatny rachunek bankowy, a także na uczestnikach rynku Forex, osiągających zyski z transakcji walutowych. Tymczasem wielu klientów wirtualnych platform brokerskich żywi mylne przekonanie, iż przychody osiągane z tytułu sprzedaży waluty obcej przez internet nie podlegają opodatkowaniu. Osobom tym przypominamy, iż podatek od zysków kapitałowych odnosi się również do rynku forex, a nie zgłoszenie uzyskanych w ten sposób dochodów może skutkować wysoką karą skarbową.

Rozliczenie roczne osób duchownych

Osoba duchowna, która w danym roku podatkowym osiągnęła jakieś przychody, podobnie jak cała reszta podatników – musi ujawnić je fiskusowi. Przy czym zgodnie z prawem może to uczynić w dwojaki sposób: w formie ryczałtu lub na zasadach ogólnych. Należy jednak podkreślić, iż zryczałtowany podatek dochodowy odprowadzają wyłącznie osoby duchowne, które uzyskały przychody z tytułu pełnienia funkcji duszpasterskich. Jeżeli natomiast te same osoby dodatkowo uzyskały dochód z innych źródeł (np. z tytułu pracy najemnej w charakterze szkolnego katechety), wówczas podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Ponadto osoba duchowna może dobrowolnie zrezygnować z opodatkowania w formie ryczałtu i odprowadzać podatek dochodowy na zasadach ogólnych, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jednak w takiej sytuacji powinna w wyznaczonym ustawowo terminie poinformować o swojej decyzji właściwy dla pełnionych funkcji duszpasterskich urząd skarbowy. Może to uczynić:

 • do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego,
 • na dzień poprzedzający rozpoczęcie pełnienia funkcji duszpasterskich (o ile wypadło ono w trakcie roku podatkowego, np. w wyniku przeniesienia do innej parafii),
 • w terminie 14 dni po otrzymaniu decyzji fiskusa określającej wysokość ryczałtu.