Pobierz program PITy 2017

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

Na co zwrócić uwagę przy rozliczeniu PIT wspólnym małżonków?

Pobierz formularz w formacie PDF

Najważniejszą kwestią, z jaką związane jest rozliczenie PIT małżonków, jest to, dla kogo taki tryb rozliczenia będzie w ogóle dostępny? Kiedy małżonkowie złożą wspólny druk PIT, a kiedy ich obowiązkiem będzie jednak rozliczenie oddzielne, na indywidualnych drukach podatkowych PIT? Jak oblicza się podstawę opodatkowania i podatek należy fiskusowi dla deklaracji wspólnej z małżonkiem?

 

Warunki wspólnego rozliczenia

Małżeństwo nie rozliczy się wspólnie, z  wykorzystaniem preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli nie spełnia warunków określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Małżeńskie rozliczenie na jednym druku PIT nie będzie możliwe, gdy małżonkowie:

 • nie mają wspólności majątkowej małżeńskiej - czyli podpisali przed ślubem lub w trakcie trwania małżeństwa, w roku podatkowym, za który chcą rozliczać się wspólnie, intercyzę, czyli notarialną umowę o rozdzielności majątkowej.
 • są małżeństwem od niedawna - musi być zachowany warunek, że przez cały poprzedni rok podatkowy, za który małżeństwo chce się rozliczyć razem, dwie osoby pozostawały w związku małżeńskim.
 • są małżeństwem w świetle polskiego prawa - preferencja w opodatkowaniu nie dotyczy związków partnerskich i konkubinatów.
 • nie opodatkowują swoich dochodów za pomocą skali podatkowej - jeśli małżonkowie mają inne źródła przychodów, nie rozliczą się razem.
 • nie są polskimi rezydentami podatkowymi, objętymi nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce.

Jeśli wszystkie warunki preferencyjnego rozliczenia małżonków są spełnione, będą oni mogli rozliczyć się wspólnie, ale wyłącznie z wykorzystaniem deklaracji:

 • PIT-37 - przeznaczonej dla podatników, którzy wyłącznie za pośrednictwem płatnika pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej,
 • PIT-36 - przeznaczonej dla podatników, którzy pozyskiwali dochody bez pośrednictwa płatnika opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej.

Obie deklaracje składa się w urzędzie skarbowym, wysyła pocztą (najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, listem poleconym), lub wysyła jako e-deklarację PIT w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Przy składaniu papierowego formularza obowiązkowo trzeba pamiętać o umieszczeniu w odpowiednich polach deklaracji własnoręcznego podpisu obojga małżonków.

Jaka podstawa opodatkowania i podatek?

Preferencja przeznaczona dla par małżeńskich polega na tym, że w deklaracji rocznej wykazuje się dochód właściwy dla męża i żony - w odpowiednich polach formularza. Wszystkie dane niezbędne do ich wypełnienia można zaczerpnąć z informacji podatkowych, m.in. PIT-11 lub z księgi przychodów i rozchodów bądź z pełnej księgowości, jeśli podatnik pozyskiwał dochody bez pośrednictwa płatnika, tylko z własnej działalności gospodarczej czy też z najmu prywatnego.

Dochody małżonków są sumowane i dzielone na pół. Od tak uzyskanej kwoty określa się stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z zasadą:

 • 18 proc. dla dochodu poniżej granicy 85 528 zł,
 • 32 proc. od nadwyżki ponad 85 528 zł.

W przypadku rozliczenia wspólnego dla małżeństwa, zarówno mąż, jak i żona korzystają odrębnie z kwoty wolnej od podatku. W rozliczeniach za rok 2017 będzie to kwota wynosząca:

 • 1188 zł - dla dochodu w wysokości do 6600 zł,
 • 1188 zł pomniejszone o kwotę równą: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł - dla dochodu w wysokości wyższej niż 6600 zł i niższej niż 11 000 zł,
 • 556,02 zł - dla dochodu powyżej 11 000 zł, ale nie większego niż 85 528 zł,
 • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla dochodu powyżej 85 528 zł.

Podatek w deklaracji wspólnej płaci się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Poradnik dla podatnika będącego rodzicem, czyli PIT z dzieckiem

Rozliczenie PIT ma za zadanie wykazać wszystkie przychody objęte opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które w poprzednim roku podatkowym pozyskał podatnik lub także małoletnie dziecko podatnika. W ramach deklaracji PIT rozliczy się on z fiskusem i będzie mógł opłacić należny urzędowi skarbowemu podatek. W wielu przypadkach należność podatkowa wobec fiskusa może zostać okrojona dzięki skorzystaniu z dostępnych ulg i preferencji. Uprawnionymi do ich zastosowania są między innymi rodzice. Przedstawiamy krótki poradnik dotyczący tego, jak korzystnie dla podatnika złożyć swój PIT z dzieckiem w formie rozliczenia osoby samotnie wychowującej dziecko lub z zastosowaniem ulgi rodzinnej.

Deklaracja PIT przez Internet - żona i mąż razem na jednym formularzu

Rozliczenia podatkowe PIT mogą być składane osobiście, pocztą na adres urzędu skarbowego (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) albo z wykorzystaniem e-deklaracji podatkowych. Takie same uprawnienia mają małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie. Deklaracja PIT przez internet przy druku PIT małżonków jest tak samo ważna jak formularz PIT papierowy składany na nazwiska żony i męża. Sprawdźmy, jak poprawnie rozliczyć się online wspólnie, na jednym druku z małżonkiem oraz jak zweryfikować swoje dane osobowe w programie e-deklaracji.