Pobierz program PITy 2014

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

  • kreator pit
  • podpowiedzi przy wypełnianiu
  • autoweryfikacja

Kiedy sprzedaż mieszkania może być zwolniona od podatku - rozlicz się z fiskusem dzięki PITy 2014 Programowi

Pobierz formularz w formacie PDF

Jeżeli nie jesteśmy pewni, kiedy sprzedaż mieszkania może być zwolniona od podatku, to warto, abyśmy zastanowili się nad swoim rocznym zeznaniem PIT 2014. W sytuacji, kiedy żywimy różne wątpliwości, dobrze nie wypełniać formularza pit samemu, a skorzystać z pomocy. Jedną z dostępnych form pomocy jest otwarty PITy 2014 Program, przy użyciu którego – wątpliwości zarówno formalne, jak i merytoryczne PIT 2014 – zostaną rozwiane.

Kiedy sprzedajemy mieszkanie, jednocześnie uzyskujemy przychody. Jak wiadomo, od większości przychodów jesteśmy zobowiązani płacić podatki. Ponieważ nieruchomości z reguły mają stosunkowo wysoką wartość, sam podatek również nie należy do najniższych. Na szczęście, nie zawsze jesteśmy zobowiązani do jego zapłaty w przypadku sprzedaży nieruchomości mieszkalnej.

 

To, czy powinniśmy odprowadzić podatek w pit 2014 (i w jakiej wysokości), czy też nie, zależne jest przede wszystkim od tego, kiedy dane mieszkanie nabyliśmy. Zgodnie z przepisami, nie mamy obowiązku płacenia podatku od sprzedaży mieszkania nabytego wcześniej, niż 5 lat przed sprzedażą.

Sprzedaż lokali mieszkaniowych nabytych w latach 2007-2008 rządzi się nieco innymi prawami, niż tych zakupionych później. Stawka podatku wynosi 19%, a podstawą opodatkowania jest różnica pomiędzy ceną sprzedaży nieruchomości mieszkalnej, a ceną jej nabycia. Podstawę możemy też pomniejszyć o koszty poniesione na ulepszenie nieruchomości, np. na remont.

Rozliczenia podatku w rozliczeniu rocznym 2014 możemy dokonać wykorzystując przysługującą nam ulgę meldunkową. Polega ona na tym, że jeżeli byliśmy zameldowani na stałe przez przynajmniej 12 miesięcy w mieszkaniu, które sprzedaliśmy, nie jesteśmy zobowiązani do zapłacenia podatku. Podatek ten najłatwiej będzie obliczyć przy pomocy pity 2014 programu.

Jeszcze inne zasady obowiązują w przypadku sprzedaży mieszkania zakupionego po 2009 roku. Przede wszystkim – zniesiono obowiązek meldunkowy, a zatem nie można już skorzystać z ulgi podatkowej. Stawka podatku pit 2014 nie uległa natomiast zmianie i w dalszym ciągu obowiązuje 19%. Tak samo, jak w przypadku lokali mieszkaniowych nabytych w poprzednich latach, i tu jest możliwość uniknięcia zapłaty podatku. Warunki są następujące: jeżeli w ciągu dwóch lat uzyskane środki przeznaczymy na inwestycje związane z celami mieszkaniowymi, nie mamy obowiązku płacenia podatku (liczy się data poniesienia wydatków). Pod pojęciem inwestycji mieszkaniowej kryje się np. zakup innego mieszkania czy domu, przebudowa tego, w którym obecnie mieszkamy, spłata kredytu zaciągniętego na mieszkanie (nawet, jeżeli został zaciągnięty przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży mieszkania!), a także  zakup gruntu. Co więcej, teren naszych inwestycji nie jest ograniczony granicami Polski. Możemy ich dokonać w całej Unii Europejskiej, w Szwajcarii, a także na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wydatki poniesione na inwestycje nie mogą być niższe od dochodu ze sprzedaży mieszkania. W przeciwnym razie, od różnicy będziemy musieli odprowadzić podatek w rozliczeniu rocznym 2014. O zamiarze dokonania takiej inwestycji powinniśmy zawiadomić odpowiedni urząd skarbowy. Czasami może się okazać, że najkorzystniejsze z podatkowego punktu widzenia będzie odczekanie 5 lat od momentu nabycia.

Na koniec jeszcze jedna ważna uwaga – dochodów uzyskanych ze sprzedaży mieszkania nie wykazujemy w zeznaniu PIT-37. Do tego służy formularz PIT-39, który wypełnimy korzystając z pity 2014 programu. Poza tym oczywiście powinniśmy się rozliczyć za pomocą PIT-37 lub PIT-36 w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Słowa kluczowe

  • ulga meldunkowa a PIT
  • podatek od sprzedaży mieszkania
  • rozliczenie sprzedaży mieszkania
  • PIT 2014 a podatek od zbycia nieruchomości
  • inwestycja mieszkaniowa a PITy 2014
  • kiedy sprzedaż mieszkania może być zwolniona od podatku pit 2014
  • jaki podatek od sprzedaży mieszkania i pity 2014

Spółdzielczy stosunek pracy a zeznanie podatkowe z programem PITy 2014

Program Pity 2014 przyda się także członkom spółdzielni rozliczającym swoje roczne zeznania podatkowe. Jeśli bowiem chodzi o zobowiązania wobec urzędu skarbowego, spółdzielczy stosunek pracy nie różni się niczym od najczęściej spotykanej umowy o pracę (etatu). A zatem rozliczenie PIT 2014 będzie wyglądało tak samo w przypadku osoby zatrudnionej w spółdzielni, jak i w przypadku pracownika etatowego. Konieczne będzie wypełnienia formularza PIT-37, przewidzianego dla wszystkich składających Pity 2014 rozliczane za pośrednictwem płatnika. Płatnikiem, a więc podmiotem obliczającym zaliczki na podatek dochodowy, potrącającym je od wynagrodzenia i przekazującym je następnie do urzędu...

PITy 2014 Program rozliczy dla freelancerów - praca na umowę o dzieło i PIT-11

Osoba nie zatrudniona na etacie, a wykonująca w ciągu roku podatkowego zamówienia dla różnych klientów, również musi złożyć deklarację podatkową. PITy 2014 Program ułatwi wypełnienie odpowiedniego formularza na podstawie otrzymanego przez podatnika PIT-11. Formularz PIT-11 zleceniodawca powinien przesłać zleceniobiorcy do końca lutego 2015 roku. Na nim spoczywa obowiązek wyliczenia podatku stosownie do obowiązujących stawek. Ale przygotowując rozliczenie roczne 2014 trzeba pamiętać, że wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło mniejsze niż 200 złotych nie zostanie uwzględnione w PIT-11: taka kwota zarobków zostanie opodatkowana według zryczałtowanej stawki 18% (bez uwzględnienia kosztów...

Jakie warunki trzeba spełnić, by rozliczyć się za pomocą PIT-37 - podpowie Program PITy 2014

Program PITy 2014 zawiera nie tylko formularze – tradycyjne, przeznaczone do wydrukowania oraz aktywne, ułatwiające niezbędne obliczenia – ale również instrukcje informujące o przeznaczeniu danej deklaracji dla konkretnej grupy podatników. Aby wybrać którykolwiek z formularzy, trzeba spełnić określone dla niego kryteria. Obowiązuje to również podatników składających rozliczenie roczne 2014 na PIT-37.   Deklaracja PIT-37 jest przeznaczona dla dużej grupy osób, które osiągnęły dochód tylko za pośrednictwem płatnika: formularz ten jest najpopularniejszym drukiem deklaracji podatkowej. W Programie PITy 2014 – Pit37 wypełnią  pracownicy...

Odpowiedzialność za podatkowe zobowiązania małżonków w PITy 2014

W niektórych przypadkach rodzina odpowiada za zobowiązania podatkowe pit 2014 podatnika. Odpowiedzialność taka może dotyczyć zaległości podatkowych w rozliczeniu rocznym 2014, odsetek za zwłokę w uregulowaniu tych zaległości, podatków niepobranych oraz pobranych - ale niewpłaconych przez płatników bądź inkasentów, kosztów postępowania egzekucyjnego, zaliczek naliczonego podatku od towarów i usług, które nie zostały terminowo wpłacone, jak również oprocentowanie tych zaliczek. Powstanie takiej odpowiedzialności nie działa automatycznie, czyli to, że małżonek np. nie wywiązał się z obowiązku podatkowego nie oznacza, że jego współmałżonek jest od razu odpowiedzialny za...

Rozliczenie PIT 2014 programem - kwota wolna od podatku

Ustawodawca, oprócz różnych ulg i odliczeń od podatku dochodowego pity 2014, przewidział również kwotę wolną od podatku. Wynosi ona 3091 zł rocznie i nie uległa zmianie od 3 lat (choć niestety w dalszym ciągu jest jedną z najniższych w Europie). Jest równa 7,5% średnich rocznych zarobków w Polsce, podczas gdy na Cyprze wartość ta jest niemal dziesięciokrotnie wyższa. Kwota wolna od podatku oznacza, że nawet jeżeli uzyskujemy dochody, a od naszego wynagrodzenia potrącane są składki ZUS oraz pobierany jest podatek, nie mamy obowiązku jego zapłaty. Jeżeli nasze dochody w danym roku podatkowym nie przekroczą wyżej wymienionej kwoty - w rozliczeniu rocznym 2014 nie będziemy musieli płacić...

PITy 2014 program pomocny w rozliczeniu najmu

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym (PIT) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa i inne umowy o podobnym charakterze stanowią odrębne źródło przychodów, podlegające opodatkowaniu. Jeśli więc czerpaliśmy w danym roku podatkowym zyski z tytułu umowy najmu, musimy je wykazać w swoim pit 2014. O wyborze deklaracji decyduje w tym przypadku wybór formy opodatkowania - czyli to, na jakich zasadach postanowiliśmy się rozliczać z urzędem skarbowym. Jako że ustawodawca pozostawił nam w tym względzie nieco swobody, możemy skorzystać z kilku wariantów. I tak, dopuszczalne jest opodatkowanie najmu: w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - podatnik składa w takim przypadku zeznanie roczne PIT-36. ...