Pobierz program PITy 2016

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

Kiedy sprzedaż mieszkania może być zwolniona od podatku - rozlicz się z fiskusem dzięki PITy 2015 Programowi

Pobierz formularz w formacie PDF

Jeżeli nie jesteśmy pewni, kiedy sprzedaż mieszkania może być zwolniona od podatku, to warto, abyśmy zastanowili się nad swoim rocznym zeznaniem PIT 2014. W sytuacji, kiedy żywimy różne wątpliwości, dobrze nie wypełniać formularza pit samemu, a skorzystać z pomocy. Jedną z dostępnych form pomocy jest otwarty PITy 2014 Program, przy użyciu którego – wątpliwości zarówno formalne, jak i merytoryczne PIT 2014 – zostaną rozwiane.

Kiedy sprzedajemy mieszkanie, jednocześnie uzyskujemy przychody. Jak wiadomo, od większości przychodów jesteśmy zobowiązani płacić podatki. Ponieważ nieruchomości z reguły mają stosunkowo wysoką wartość, sam podatek również nie należy do najniższych. Na szczęście, nie zawsze jesteśmy zobowiązani do jego zapłaty w przypadku sprzedaży nieruchomości mieszkalnej.

 

To, czy powinniśmy odprowadzić podatek w pit 2014 (i w jakiej wysokości), czy też nie, zależne jest przede wszystkim od tego, kiedy dane mieszkanie nabyliśmy. Zgodnie z przepisami, nie mamy obowiązku płacenia podatku od sprzedaży mieszkania nabytego wcześniej, niż 5 lat przed sprzedażą.

Sprzedaż lokali mieszkaniowych nabytych w latach 2007-2008 rządzi się nieco innymi prawami, niż tych zakupionych później. Stawka podatku wynosi 19%, a podstawą opodatkowania jest różnica pomiędzy ceną sprzedaży nieruchomości mieszkalnej, a ceną jej nabycia. Podstawę możemy też pomniejszyć o koszty poniesione na ulepszenie nieruchomości, np. na remont.

Rozliczenia podatku w rozliczeniu rocznym 2014 możemy dokonać wykorzystując przysługującą nam ulgę meldunkową. Polega ona na tym, że jeżeli byliśmy zameldowani na stałe przez przynajmniej 12 miesięcy w mieszkaniu, które sprzedaliśmy, nie jesteśmy zobowiązani do zapłacenia podatku. Podatek ten najłatwiej będzie obliczyć przy pomocy pity 2014 programu.

Jeszcze inne zasady obowiązują w przypadku sprzedaży mieszkania zakupionego po 2009 roku. Przede wszystkim – zniesiono obowiązek meldunkowy, a zatem nie można już skorzystać z ulgi podatkowej. Stawka podatku pit 2014 nie uległa natomiast zmianie i w dalszym ciągu obowiązuje 19%. Tak samo, jak w przypadku lokali mieszkaniowych nabytych w poprzednich latach, i tu jest możliwość uniknięcia zapłaty podatku. Warunki są następujące: jeżeli w ciągu dwóch lat uzyskane środki przeznaczymy na inwestycje związane z celami mieszkaniowymi, nie mamy obowiązku płacenia podatku (liczy się data poniesienia wydatków). Pod pojęciem inwestycji mieszkaniowej kryje się np. zakup innego mieszkania czy domu, przebudowa tego, w którym obecnie mieszkamy, spłata kredytu zaciągniętego na mieszkanie (nawet, jeżeli został zaciągnięty przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży mieszkania!), a także  zakup gruntu. Co więcej, teren naszych inwestycji nie jest ograniczony granicami Polski. Możemy ich dokonać w całej Unii Europejskiej, w Szwajcarii, a także na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wydatki poniesione na inwestycje nie mogą być niższe od dochodu ze sprzedaży mieszkania. W przeciwnym razie, od różnicy będziemy musieli odprowadzić podatek w rozliczeniu rocznym 2014. O zamiarze dokonania takiej inwestycji powinniśmy zawiadomić odpowiedni urząd skarbowy. Czasami może się okazać, że najkorzystniejsze z podatkowego punktu widzenia będzie odczekanie 5 lat od momentu nabycia.

Na koniec jeszcze jedna ważna uwaga – dochodów uzyskanych ze sprzedaży mieszkania nie wykazujemy w zeznaniu PIT-37. Do tego służy formularz PIT-39, który wypełnimy korzystając z pity 2014 programu. Poza tym oczywiście powinniśmy się rozliczyć za pomocą PIT-37 lub PIT-36 w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Słowa kluczowe

 • ulga meldunkowa a PIT
 • podatek od sprzedaży mieszkania
 • rozliczenie sprzedaży mieszkania
 • PIT 2015 a podatek od zbycia nieruchomości
 • inwestycja mieszkaniowa a PITy 2015
 • kiedy sprzedaż mieszkania może być zwolniona od podatku pit 2015
 • jaki podatek od sprzedaży mieszkania i pity 2015

Spółdzielczy stosunek pracy a zeznanie podatkowe z programem PITy 2015

Program Pity 2014 przyda się także członkom spółdzielni rozliczającym swoje roczne zeznania podatkowe. Jeśli bowiem chodzi o zobowiązania wobec urzędu skarbowego, spółdzielczy stosunek pracy nie różni się niczym od najczęściej spotykanej umowy o pracę (etatu). A zatem rozliczenie PIT 2014 będzie wyglądało tak samo w przypadku osoby zatrudnionej w spółdzielni, jak i w przypadku pracownika etatowego. Konieczne będzie wypełnienia formularza PIT-37, przewidzianego dla wszystkich składających Pity 2014 rozliczane za pośrednictwem płatnika.

Płatnikiem, a więc podmiotem obliczającym zaliczki na podatek dochodowy, potrącającym je od wynagrodzenia i przekazującym je następnie do urzędu skarbowego, jest w tym przypadku spółdzielnia. Do spółdzielni zalicza się takie zrzeszenia osób, które prowadzą na swoją rzecz wspólną działalność gospodarczą. Dzięki aplikacji Program Pity 2014 wypełnienie odpowiednich formularzy dla każdego  z członków spółdzielni będzie naprawdę proste.

PITy 2015 Program rozliczy dla freelancerów - praca na umowę o dzieło i PIT-11

Osoba nie zatrudniona na etacie, a wykonująca w ciągu roku podatkowego zamówienia dla różnych klientów, również musi złożyć deklarację podatkową. PITy 2015 Program ułatwi wypełnienie odpowiedniego formularza na podstawie otrzymanego przez podatnika PIT-11.

Formularz PIT-11 zleceniodawca powinien przesłać zleceniobiorcy do końca lutego 2016 roku. Na nim spoczywa obowiązek wyliczenia podatku stosownie do obowiązujących stawek. Ale przygotowując rozliczenie roczne 2015 trzeba pamiętać, że wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło mniejsze niż 200 złotych nie zostanie uwzględnione w PIT-11: taka kwota zarobków zostanie opodatkowana według zryczałtowanej stawki 18% (bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu).

Jakie warunki trzeba spełnić, by rozliczyć się za pomocą PIT-37 - podpowie Program PITy 2015

Program PITy 2014 zawiera nie tylko formularze – tradycyjne, przeznaczone do wydrukowania oraz aktywne, ułatwiające niezbędne obliczenia – ale również instrukcje informujące o przeznaczeniu danej deklaracji dla konkretnej grupy podatników. Aby wybrać którykolwiek z formularzy, trzeba spełnić określone dla niego kryteria. Obowiązuje to również podatników składających rozliczenie roczne 2014 na PIT-37.

Odpowiedzialność za podatkowe zobowiązania małżonków w PITy 2015

W niektórych przypadkach rodzina odpowiada za zobowiązania podatkowe pit 2014 podatnika. Odpowiedzialność taka może dotyczyć zaległości podatkowych w rozliczeniu rocznym 2014, odsetek za zwłokę w uregulowaniu tych zaległości, podatków niepobranych oraz pobranych - ale niewpłaconych przez płatników bądź inkasentów, kosztów postępowania egzekucyjnego, zaliczek naliczonego podatku od towarów i usług, które nie zostały terminowo wpłacone, jak również oprocentowanie tych zaliczek. Powstanie takiej odpowiedzialności nie działa automatycznie, czyli to, że małżonek np. nie wywiązał się z obowiązku podatkowego nie oznacza, że jego współmałżonek jest od razu odpowiedzialny za takie zobowiązanie. Musi zostać wydana decyzja o odpowiedzialności krewnego.

Małżonek może odpowiadać za zobowiązania współmałżonka tylko, jeżeli powstały one po zawarciu małżeństwa. Wynika to z tego, że przed ślubem nie powstaje wspólność majątkowa (za wspólność majątkową uważane jest wszystko to, czego małżonkowie dorobili się po ślubie, bez względu na to, czy kupili coś wspólnie, czy zakupu dokonało jedno z nich). Logiczne jest zatem, że za swoje zobowiązania w PIT 2014 nie będą odpowiadali narzeczeni, chyba, że tworzą oni konkubinat. Wspólne gospodarstwo domowe lub tylko wspólne zamieszkiwanie, powoduje, że mogą oni odpowiadać za swoje zobowiązania w taki sam sposób, jak członkowie rodziny.

Rozliczenie PIT 2015 programem - kwota wolna od podatku

Ustawodawca, oprócz różnych ulg i odliczeń od podatku dochodowego pity 2014, przewidział również kwotę wolną od podatku. Wynosi ona 3091 zł rocznie i nie uległa zmianie od 3 lat (choć niestety w dalszym ciągu jest jedną z najniższych w Europie). Jest równa 7,5% średnich rocznych zarobków w Polsce, podczas gdy na Cyprze wartość ta jest niemal dziesięciokrotnie wyższa.

Kwota wolna od podatku oznacza, że nawet jeżeli uzyskujemy dochody, a od naszego wynagrodzenia potrącane są składki ZUS oraz pobierany jest podatek, nie mamy obowiązku jego zapłaty. Jeżeli nasze dochody w danym roku podatkowym nie przekroczą wyżej wymienionej kwoty - w rozliczeniu rocznym 2014 nie będziemy musieli płacić podatku.

Prawo do skorzystania z tzw. kwoty wolnej mają wyłącznie podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, a zatem według stawek:

18% i 32% (wyższy próg dotyczy podatników, którzy w 2012 roku osiągnęli dochody wyższe, niż 85 528 zł).

PITy 2015 program pomocny w rozliczeniu najmu

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym (PIT) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa i inne umowy o podobnym charakterze stanowią odrębne źródło przychodów, podlegające opodatkowaniu. Jeśli więc czerpaliśmy w danym roku podatkowym zyski z tytułu umowy najmu, musimy je wykazać w swoim pit 2015. O wyborze deklaracji decyduje w tym przypadku wybór formy opodatkowania - czyli to, na jakich zasadach postanowiliśmy się rozliczać z urzędem skarbowym. Jako że ustawodawca pozostawił nam w tym względzie nieco swobody, możemy skorzystać z kilku wariantów. I tak, dopuszczalne jest opodatkowanie najmu:

 • w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - podatnik składa w takim przypadku zeznanie roczne PIT-36.
 • prywatnie (najem stanowi odrębne źródło przychodów podatnika, który oprócz dochodów z tytułu najmu może mieć również inne przychody).