Pobierz program PITy 2017

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

Czy auto firmowe może służyć do celów prywatnych? Jak koszty eksploatacji takiego pojazdu wpłyną na PIT właściciela firmy?

Pobierz formularz w formacie PDF

W opinii Urzędów Skarbowych, korzystanie z samochodu służbowego na cele prywatne, jest nieodpłatnym świadczeniem pracodawcy dla pracownika, stąd też, podobnie jak pozostałe należności pochodzące ze stosunku pracy, podlega opodatkowaniu PIT i wymaga opłacania składek na ZUS. Pity pracowników, wykorzystujących samochody służbowe do własnych celów osobistych, muszą ujmować wartość tego nieodpłatnego świadczenia. Deklaracja PIT pracodawcy jednocześnie nie może ujmować nieodpłatnych świadczeń z tytułu korzystania z pojazdu służbowego do celów prywatnych, jako koszty uzyskania przychodów.

Właściwe wykorzystywanie samochodów służbowych

W wielu dziedzinach działalności gospodarczej konieczne staje się oddanie do dyspozycji pracowników samochodów służbowych, aby mieli oni odpowiednie warunki do wykonywania swojej pracy zawodowej. Między innymi z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku przedstawicieli handlowych. Pracownicy mogą korzystać z samochodów służbowych tylko w celu realizacji obowiązków służbowych. W takich przypadkach ich deklaracja PIT nie będzie ujmowała dodatkowych, nieodpłatnych świadczeń podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Pracodawca powinien wyznaczyć regulamin używania pojazdów służbowych. Zwykle jednym z jego postanowień jest zakaz użytkowania samochodów osobowych firmowych w celach służbowych. Jedynie za wyraźną zgodą pracodawcy, pracownik ma możliwość korzystania z auta służbowego w celach prywatnych, ale musi liczyć się z konsekwencjami podatkowymi swojego działania.

 

Opodatkowanie prywatnego użytku samochodu służbowego

Pracodawca, wyrażając zgodę na korzystanie z samochodu firmowego przez pracownika do celów osobistych, prywatnych, niezwiązanych wykonywaną pracą, jednocześnie udziela mu nieodpłatnego świadczenia. Jest ono opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dokładnie w taki sam sposób jak pozostałe należności ze stosunku pracy. Informacje podatkowe Pity pracowników powinny więc ujmować takie świadczenia, a pracownicy, rozliczając się z Urzędem Skarbowym, powinni je ująć w swoich deklaracjach podatkowych.

Problematyczne dla pracodawców niejednokrotnie będzie określenie wartości nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników. Ustawa o PIT wskazuje jednak, że wartość pieniężną świadczeń w naturze, jakie przysługują pracownikowi na podstawie odrębnych przepisów prawa, ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców, o ile przedmiotem nieodpłatnego świadczenia jest rzecz lub usługa, jaką dysponuje pracodawca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Inne świadczenia nieodpłatne są szacowane na podstawie art. 11 ust. 2a i 2bn ustawy o PIT:

„2a. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,

 • jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,
 • jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 • w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.
 • jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Wartość świadczenia polegającego na oddaniu samochodu służbowego pracownikowi do celów prywatnych – ustala się na ogół na podstawie cen rynkowych. Bierze się przy tym pod uwagę markę samochodu, stan techniczny, przebieg, wyposażenie i rok produkcji.

PIT pracodawcy

O ile wartość wynagrodzenia pracowniczego jest po stronie przedsiębiorcy kosztem i podlega odliczeniu od przychodu, o tyle deklaracja PIT nie będzie mogła uwzględniać wartości nieodpłatnych świadczeń w poczet kosztów podatkowych. Koszty udostępniania pracownikowi samochodu na cele prywatne nie są wydatkami związanymi z działalnością gospodarczą. Stąd też Pity przedsiębiorców, a raczej podstawa opodatkowania, nie może być pomniejszana o takie koszty.

Słowa kluczowe

 • deklaracja PIT a samochód służbowy
 • deklaracja PIT przy używaniu samochodu firmowego do celów prywatnych
 • deklaracja PIT i samochody firmowe
 • Pity przy wykorzystywaniu samochodu firmowego do celów osobistych
 • Pity i wykorzystywanie auta firmowego
 • Pity i samochód w firmie

Co oznacza termin "egzekucji z ruchomości" i jak taka egzekucja może wpłynąć na zestawienie roczne Pit

Egzekucja z ruchomości jest jedną z form egzekucji świadczeń pieniężnych. Jej pojęcie i tryb przeprowadzania wskazuje w swoich przepisach Kodeks Postępowania Cywilnego. W jaki jednak sposób i czy w ogóle, egzekucja z ruchomości wpływa na deklaracje Pity podatników, którzy są nią objęci? Czy zestawienie roczne PIT będzie obejmowało egzekucję z ruchomości?

Uwarunkowania prawne dotyczące egzekucji z ruchomości

Do egzekucji z ruchomości odnoszą się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks Postępowania Cywilnego. Art. 844 KPC wskazuje, że egzekucja z ruchomości przeprowadzana jest przez komornika sądu, w którego okręgu znajduje się ruchomość. Istnieje możliwość, aby takie samo działanie zostało podjęte przez innego komornika, którego wybierze wierzyciel. Komornik przystępując do egzekucji z ruchomości dłużnika podejmuje się egzekucji ze wszystkich jego ruchomości, bez względu na ich położenie.

Egzekucja z ruchomości polega na zajęciu ruchomości będących dotychczas w posiadaniu dłużnika. Mogą to być ruchomości będące w jego władaniu bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Istnieje również możliwość zajęcia ruchomości dłużnika, która znajduje się we władaniu osoby trzeciej, jeśli ta przyznaje, że jest ona własnością dłużnika albo wyraża zgodę na jej zajęcie. Zajęcia nie dokonuje się na wszystkich ruchomościach dłużnika, a wyłącznie na tych, które są niezbędne do zaspokojenia należności i kosztów egzekucyjnych.

Jeśli egzekucja z ruchomości jest związana z egzekucją świadczeń alimentacyjnych, to w takim przypadku komornik ma prawo do zajęcia ruchomości będących we władaniu osoby zamieszkującej we wspólnym domu z dłużnikiem, bez jej zgody, chyba że dowiedzie ona, że ruchomości są jej wyłączną własnością.

Czy jeśli nie odliczam ubezpieczenia zdrowotnego, to muszę złożyć PIT16A? Druki PITy do pobrania z Programem Pity 2015

Czy zatem Program Pity 2014 jest w ogóle potrzebny tak zwanemu kartowiczowi? Okazuje się, że tak. Podatnicy, którzy w ciągu roku płacili podatek w wysokości określonej odgórnie przez urząd skarbowy, nie muszą przygotowywać rozliczenia PITy 2014. Obowiązuje ich natomiast konieczność poinformowania urzędu o odprowadzonych i odliczonych od podatku w danym roku podatkowym składkach na ubezpieczenie zdrowotne. A zatem w przypadku kartowiczów, PIT 2014 będzie miał postać druku z danymi o zapłaconych składkach. Każdy przedsiębiorca rozliczający się na karcie, złoży w urzędzie formularz PIT16A. W tym roku termin na składanie informacji o odprowadzonych składkach upłynął 31 stycznia.

Ulgi podatkowe w rozliczeniach PITy - nic nie szkodzi

Felieton podatkowy:

Preferencyjne rozliczenie Pit to mechanizm oferowany podatnikom w wielu krajach. Najczęściej ma służyć uzyskaniu konkretnej reakcji osób płacących podatki, na przykład zwiększeniu inwestycji czy upowszechnieniu danej usługi. Ale nadmiar ulg niepotrzebnie komplikuje system podatkowy, a ich wprowadzenie nie zawsze wywołuje oczekiwany skutek.

Ulgi na ożywienie gospodarcze, ulgi na łupki, ulgi dla ubogich

Prezydent Francji na początku kadencji zniechęcił do siebie świat biznesu, nakładając na przedsiębiorców wysokie podatki. Teraz chce ożywić będącą u progu recesji gospodarkę właśnie dzięki ulgom podatkowym. Nie są one niskie: na przykład przedsiębiorca sprzedający małą firmę może liczyć na 65% ulgi w podatkach od zysków kapitałowych.

Z kolei rząd Wielkiej Brytanii zmierza do ożywienia rynku energetycznego oraz do obniżenia kosztów energii. Chce to osiągnąć właśnie przez obniżenie podatków. Obecnie wydobycie gazu łupkowego jest opodatkowane 62% stawką – po wprowadzeniu proponowanej ulgi stawka wyniosłaby 30%. Zmianom przeciwstawiają się ekolodzy, podkreślając, że wydobycie gazu łupkowego wiąże się z poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Stopień jego zniszczenia związany ze zwiększeniem wydobycia gazu po wprowadzeniu ulg byłby tak wysoki, że zniósłby dobroczynny efekt ekonomiczny.

Co to jest "podatek od nieujawnionych przychodów" i czy rozliczamy go na druku PIT

Generalnie, dokonywane wydatki ujawnione w formularzu PIT, muszą mieć pokrycie w źródłach przychodu podatnika. Rozliczenie roczne, które wskazuje na znacznie wyższe kwoty kosztów niż przychodów, będzie budziło uzasadnione wątpliwości fiskusa. Druk PIT może w takim wypadku zostać poddany kontroli skarbowej. Jeśli okaże się, że wcześniejsze formularze Pity podatnika nie uwzględniały pewnych źródeł przychodów, choć powinny w świetle prawa je uwzględniać, podatnik naraża się na przykre konsekwencje. Najpewniej zostanie na niego nałożony podatek od nieujawnionych przychodów. Jaką będzie miał on skalę i czy należy go ująć w nowej deklaracji rocznej podatnika?

Postępowanie podatkowe w zakresie przychodów z nieujawnionych źródeł

Jeśli rozliczenie roczne podatnika budzi wątpliwości organu podatkowego, może być wszczęte postępowanie kontrolne w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Jeśli podatnik nie uwzględnił danego źródła przychodu w swoim rozliczeniu PIT, albo też nie potrafi udokumentować ponad wszelką wątpliwość, że poniesione koszty miały pokrycie w osiągniętych przychodach, wówczas fiskus nałoży na niego karę. Tą karą będzie podatek od nieujawnionych przychodów. Takie sytuacje nie należą niestety do rzadkości. Warto wiedzieć, jakie przychody są uznawane za przychody z nieujawnionych źródeł i co grozi podatnikowi za takie wykroczenie.

Czy brak faktury za zapłacone usługi budowlane odbiera mi prawo do preferencji podatkowej w rocznym rozliczeniu podatkowym?

Zwrot podatku VAT za materiały budowlane to preferencja podatkowa obowiązująca w Polsce od 1 maja 2004 roku aż do końca 2014 roku. Podatek VAT na materiały budowlane przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej był niższy, niż po wstąpieniu w jej struktury. Różnica ta, na wniosek podatnika, zwracana jest mu przez Skarb Państwa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, wszystkim podatnikom, którzy po 1 maja 2004 roku nabyli materiały budowlane, w związku z realizacją celów mieszkaniowych, przysługuje zwrot części podatku VAT zawartego w cenie nabywanych towarów. A jedną z koniecznych do spełnienia przesłanek do realizacji zwrotu części podatku VAT, jest posiadanie przez podatnika faktur VAT na nabyte materiały budowlane. Rozliczenie roczne podatnika nie uwzględni w przeciwnym przypadku zwrotu VAT. Warto przy tym podkreślić, że deklaracja Pit w ogóle nie będzie wskazywała kwoty zwrotu VAT, która zwolniona jest od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Cele mieszkaniowe

Nie w każdym przypadku podatnik kupujący materiały budowlane w okresie pomiędzy 1 maja 2004 roku a 31 grudnia 2014 roku otrzyma zwrot części podatku VAT, w związku z podniesieniem stawki podatku od towarów i usług konsumpcyjnych. Konieczne jest, aby osoba fizyczna dokonująca takiego zakupu, nabywała towary budowlane w związku z:

 • budową budynku mieszkalnego lub jego części,
 • budową budynku, w którym posiada się udział we współwłasności lub współdysponowaniu,
 • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne,
 • przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny,
 • remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego lub ich części.

Chcę wynająć dom po śmierci taty - jakie zeznanie podatkowe?

Po śmierci rodziców ich dzieci mogą uzyskać w ramach spadku należące do nich uprzednio nieruchomości. Przyjęcie spadku po śmierci ojca nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od spadku, jeśli spadek ten zostanie zgłoszony w odpowiednim czasie. W innym przypadku podatki od spadku należy uiścić. Pity w takich przypadkach nie uwzględniają kosztów nabycia spadku, ani wartości przejętej nieruchomości. Zeznanie podatkowe może dopiero uwzględniać dochód podatnika, jeśli ten zdecyduje się na wynajęcie odziedziczonej nieruchomości.

Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn

Zobowiązani do zapłaty podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne nabywające w drodze spadku własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na tym terytorium tytułem: dziedziczenia, zapisu, zapisu dalszego, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego oraz zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu.

Przyjmując spadek, w skład którego wchodzi dom, czyli nieruchomość mieszkalna, generalnie rodzi się po stronie spadkobiercy obowiązek podatkowy. Podatki do zapłaty w takim przypadku obejmują uiszczenie daniny na podstawie ustawy podatkach od spadków i darowizn. Zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku od spadku będą najbliżsi członkowie rodziny zmarłego, jeśli spełnią określone prawem warunki. Jeśli tak się nie stanie, będą musieli złożyć zeznanie podatkowe i wniosek o ustalenie wysokości podatku od spadku przy odziedziczeniu nieruchomości mieszkalnej, jaką jest dom.