Pobierz program PITy 2014

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

Czy auto firmowe może służyć do celów prywatnych? Jak koszty eksploatacji takiego pojazdu wpłyną na PIT właściciela firmy?

Pobierz formularz w formacie PDF

W opinii Urzędów Skarbowych, korzystanie z samochodu służbowego na cele prywatne, jest nieodpłatnym świadczeniem pracodawcy dla pracownika, stąd też, podobnie jak pozostałe należności pochodzące ze stosunku pracy, podlega opodatkowaniu PIT i wymaga opłacania składek na ZUS. Pity pracowników, wykorzystujących samochody służbowe do własnych celów osobistych, muszą ujmować wartość tego nieodpłatnego świadczenia. Deklaracja PIT pracodawcy jednocześnie nie może ujmować nieodpłatnych świadczeń z tytułu korzystania z pojazdu służbowego do celów prywatnych, jako koszty uzyskania przychodów.

Właściwe wykorzystywanie samochodów służbowych

W wielu dziedzinach działalności gospodarczej konieczne staje się oddanie do dyspozycji pracowników samochodów służbowych, aby mieli oni odpowiednie warunki do wykonywania swojej pracy zawodowej. Między innymi z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku przedstawicieli handlowych. Pracownicy mogą korzystać z samochodów służbowych tylko w celu realizacji obowiązków służbowych. W takich przypadkach ich deklaracja PIT nie będzie ujmowała dodatkowych, nieodpłatnych świadczeń podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Pracodawca powinien wyznaczyć regulamin używania pojazdów służbowych. Zwykle jednym z jego postanowień jest zakaz użytkowania samochodów osobowych firmowych w celach służbowych. Jedynie za wyraźną zgodą pracodawcy, pracownik ma możliwość korzystania z auta służbowego w celach prywatnych, ale musi liczyć się z konsekwencjami podatkowymi swojego działania.

 

Opodatkowanie prywatnego użytku samochodu służbowego

Pracodawca, wyrażając zgodę na korzystanie z samochodu firmowego przez pracownika do celów osobistych, prywatnych, niezwiązanych wykonywaną pracą, jednocześnie udziela mu nieodpłatnego świadczenia. Jest ono opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dokładnie w taki sam sposób jak pozostałe należności ze stosunku pracy. Informacje podatkowe Pity pracowników powinny więc ujmować takie świadczenia, a pracownicy, rozliczając się z Urzędem Skarbowym, powinni je ująć w swoich deklaracjach podatkowych.

Problematyczne dla pracodawców niejednokrotnie będzie określenie wartości nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników. Ustawa o PIT wskazuje jednak, że wartość pieniężną świadczeń w naturze, jakie przysługują pracownikowi na podstawie odrębnych przepisów prawa, ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców, o ile przedmiotem nieodpłatnego świadczenia jest rzecz lub usługa, jaką dysponuje pracodawca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Inne świadczenia nieodpłatne są szacowane na podstawie art. 11 ust. 2a i 2bn ustawy o PIT:

„2a. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,

 • jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,
 • jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 • w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.
 • jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Wartość świadczenia polegającego na oddaniu samochodu służbowego pracownikowi do celów prywatnych – ustala się na ogół na podstawie cen rynkowych. Bierze się przy tym pod uwagę markę samochodu, stan techniczny, przebieg, wyposażenie i rok produkcji.

PIT pracodawcy

O ile wartość wynagrodzenia pracowniczego jest po stronie przedsiębiorcy kosztem i podlega odliczeniu od przychodu, o tyle deklaracja PIT nie będzie mogła uwzględniać wartości nieodpłatnych świadczeń w poczet kosztów podatkowych. Koszty udostępniania pracownikowi samochodu na cele prywatne nie są wydatkami związanymi z działalnością gospodarczą. Stąd też Pity przedsiębiorców, a raczej podstawa opodatkowania, nie może być pomniejszana o takie koszty.

Słowa kluczowe

 • deklaracja PIT a samochód służbowy
 • deklaracja PIT przy używaniu samochodu firmowego do celów prywatnych
 • deklaracja PIT i samochody firmowe
 • Pity przy wykorzystywaniu samochodu firmowego do celów osobistych
 • Pity i wykorzystywanie auta firmowego
 • Pity i samochód w firmie

Co oznacza termin "egzekucji z ruchomości" i jak taka egzekucja może wpłynąć na zestawienie roczne Pit

Egzekucja z ruchomości jest jedną z form egzekucji świadczeń pieniężnych. Jej pojęcie i tryb przeprowadzania wskazuje w swoich przepisach Kodeks Postępowania Cywilnego. W jaki jednak sposób i czy w ogóle, egzekucja z ruchomości wpływa na deklaracje Pity podatników, którzy są nią objęci? Czy zestawienie roczne PIT będzie obejmowało egzekucję z ruchomości? Uwarunkowania prawne dotyczące egzekucji z ruchomości Do egzekucji z ruchomości odnoszą się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks Postępowania Cywilnego. Art. 844 KPC wskazuje, że egzekucja z ruchomości przeprowadzana jest przez komornika sądu, w którego okręgu znajduje się ruchomość. Istnieje możliwość, aby takie samo...

Czy jeśli nie odliczam ubezpieczenia zdrowotnego, to muszę złożyć PIT16A? Druki PITy do pobrania z Programem Pity 2014

Czy zatem Program Pity 2014 jest w ogóle potrzebny tak zwanemu kartowiczowi? Okazuje się, że tak. Podatnicy, którzy w ciągu roku płacili podatek w wysokości określonej odgórnie przez urząd skarbowy, nie muszą przygotowywać rozliczenia PITy 2014. Obowiązuje ich natomiast konieczność poinformowania urzędu o odprowadzonych i odliczonych od podatku w danym roku podatkowym składkach na ubezpieczenie zdrowotne. A zatem w przypadku kartowiczów, PIT 2014 będzie miał postać druku z danymi o zapłaconych składkach. Każdy przedsiębiorca rozliczający się na karcie, złoży w urzędzie formularz PIT16A. W tym roku termin na składanie informacji o odprowadzonych składkach upłynął 31 stycznia.   Ponieważ jednak...

Ulgi podatkowe w rozliczeniach PITy - nic nie szkodzi

Felieton podatkowy: Preferencyjne rozliczenie Pit to mechanizm oferowany podatnikom w wielu krajach. Najczęściej ma służyć uzyskaniu konkretnej reakcji osób płacących podatki, na przykład zwiększeniu inwestycji czy upowszechnieniu danej usługi. Ale nadmiar ulg niepotrzebnie komplikuje system podatkowy, a ich wprowadzenie nie zawsze wywołuje oczekiwany skutek. Ulgi na ożywienie gospodarcze, ulgi na łupki, ulgi dla ubogich Prezydent Francji na początku kadencji zniechęcił do siebie świat biznesu, nakładając na przedsiębiorców wysokie podatki. Teraz chce ożywić będącą u progu recesji gospodarkę właśnie dzięki ulgom podatkowym. Nie są one niskie: na przykład przedsiębiorca sprzedający małą firmę może liczyć na...

Co to jest "podatek od nieujawnionych przychodów" i czy rozliczamy go na druku PIT

Generalnie, dokonywane wydatki ujawnione w formularzu PIT, muszą mieć pokrycie w źródłach przychodu podatnika. Rozliczenie roczne, które wskazuje na znacznie wyższe kwoty kosztów niż przychodów, będzie budziło uzasadnione wątpliwości fiskusa. Druk PIT może w takim wypadku zostać poddany kontroli skarbowej. Jeśli okaże się, że wcześniejsze formularze Pity podatnika nie uwzględniały pewnych źródeł przychodów, choć powinny w świetle prawa je uwzględniać, podatnik naraża się na przykre konsekwencje. Najpewniej zostanie na niego nałożony podatek od nieujawnionych przychodów. Jaką będzie miał on skalę i czy należy go ująć w nowej deklaracji rocznej podatnika? Postępowanie podatkowe w...

Czy brak faktury za zapłacone usługi budowlane odbiera mi prawo do preferencji podatkowej w rocznym rozliczeniu podatkowym?

Zwrot podatku VAT za materiały budowlane to preferencja podatkowa obowiązująca w Polsce od 1 maja 2004 roku aż do końca 2014 roku. Podatek VAT na materiały budowlane przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej był niższy, niż po wstąpieniu w jej struktury. Różnica ta, na wniosek podatnika, zwracana jest mu przez Skarb Państwa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, wszystkim podatnikom, którzy po 1 maja 2004 roku nabyli materiały budowlane, w związku z realizacją celów mieszkaniowych, przysługuje zwrot części podatku VAT zawartego w cenie nabywanych towarów. A jedną z koniecznych do spełnienia przesłanek do realizacji zwrotu części podatku VAT, jest posiadanie przez podatnika faktur VAT...

Chcę wynająć dom po śmierci taty - jakie zeznanie podatkowe?

Po śmierci rodziców ich dzieci mogą uzyskać w ramach spadku należące do nich uprzednio nieruchomości. Przyjęcie spadku po śmierci ojca nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od spadku, jeśli spadek ten zostanie zgłoszony w odpowiednim czasie. W innym przypadku podatki od spadku należy uiścić. Pity w takich przypadkach nie uwzględniają kosztów nabycia spadku, ani wartości przejętej nieruchomości. Zeznanie podatkowe może dopiero uwzględniać dochód podatnika, jeśli ten zdecyduje się na wynajęcie odziedziczonej nieruchomości. Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn Zobowiązani do zapłaty podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne nabywające w drodze spadku własności rzeczy...